Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý công trình phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc bảo đảm an ninh, an toàn công trình; ban hành nội quy, quy định về bảo vệ, sử dụng công trình; xây dựng, tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối công trình trong mọi tình huống.

Tùy theo tính chất, yêu cầu của việc bảo vệ công trình, cơ quan, tổ chức quản lý công trình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Công an cấp tỉnh) xác định việc cho phép hoặc cấm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ra, vào, đi lại, quay phim, chụp ảnh và các hoạt động khác trong khu vực hành lang bảo vệ công trình; trường hợp cấm các hoạt động nêu trên thì phải có biển báo để mọi tổ chức, cá nhân biết và chấp hành.

Vậy, lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được quy định như thế nào?

Tổ chức lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, việc tổ chức lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định như sau:

Lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó quyết định thành lập. Tùy theo quy mô, tính chất của công trình mà có thể thành lập phòng, ban hoặc tổ bảo vệ cho phù hợp. Trước khi quyết định thành lập, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý công trình phải có văn bản trao đổi thống nhất với Công an cấp tỉnh. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, tổ chức quản lý công trình, Công an cấp tỉnh phải có văn bản trả lời và hướng dẫn cơ quan, tổ chức quản lý công trình về việc tổ chức lực lượng bảo vệ công trình đó.

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình

Căn cứ theo Điều 6 của Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trách nhiệm của nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định như sau:

Thứ nhất, nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động bảo vệ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại công trình.

Thứ hai, nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình khi làm nhiệm vụ phải mang biển hiệu, Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý công trình cấp.

Thứ ba, nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu phát hiện các vụ, việc có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trong khu vực bảo vệ phải chủ động tiến hành các biện pháp cần thiết để kịp thời đối phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phải báo cáo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết kịp thời.

Bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình

Căn cứ theo Điều 7 của Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quy định về việc bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Nhân viên bảo vệ công trình phải được bồi dưỡng, huấn luyện về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và hướng dẫn tại Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Hàng năm, khi có nhu cầu về bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên bảo vệ, cơ quan, tổ chức quản lý công trình phải liên hệ với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh hoặc các trường Công an nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên bảo vệ cho phù hợp.

+ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh và các trường Công an nhân dân có trách nhiệm biên soạn giáo trình bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên bảo vệ công trình; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, sát hạch và cấp chứng chỉ cho đối tượng đã được bồi dưỡng, huấn luyện. Nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện phải phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế của hoạt động bảo vệ công trình, trong đó phải có các nội dung: kiến thức cơ bản về pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ; các biện pháp cơ bản trong xử lý các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ; quy định về quản lý, sử dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ; kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn và một số động tác vũ thuật, tự vệ, bắt giữ người phạm tội; đạo đức, tác phong nghề nghiệp.

+ Mỗi khóa đào tạo nhân viên bảo vệ phải bảo đảm thời gian ít nhất là 30 ngày.

+ Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên bảo vệ do cơ quan, tổ chức quản lý công trình đảm nhiệm.

Trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận, biển hiệu của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình

Căn cứ theo Điều 8 của Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận, biển hiệu của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2002/TT-BCA(A11) ngày 26/8/2002 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức quản lý công trình

Căn cứ theo Điều 9 của Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP  ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quy định về trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Thứ nhất, Lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình được trang bị công cụ hỗ trợ gồm: roi cao su; gậy cao su; gậy sắt; roi điện. Căn cứ vào số lượng nhân viên bảo vệ và yêu cầu thực tế, cơ quan, tổ chức quản lý công trình làm văn bản gửi Công an cấp tỉnh để đề nghị cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ cần được trang bị; người được cử đến liên hệ phải có giấy giới thiệu và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Sau khi mua công cụ hỗ trợ, cơ quan, tổ chức quản lý công trình phải đến cơ quan Công an đã cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ để đăng ký sử dụng; khi đến liên hệ xin cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ phải xuất trình hóa đơn, bản chính Giấy phép mua công cụ hỗ trợ, nộp bản photocopy.

+ Thứ hai, công cụ hỗ trợ phải được quản lý tập trung tại cơ quan, tổ chức quản lý công trình và chỉ được trang bị cho nhân viên bảo vệ khi đi làm nhiệm vụ. Sau khi làm nhiệm vụ xong, phải giao lại công cụ hỗ trợ cho bộ phận quản lý tại trụ sở cơ quan, tổ chức quản lý công trình.

+ Thứ ba, nghiêm cấm trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ ngoài mục đích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia