Câu hỏi thường gặp

Tổ chức bộ máy Nhà nước được quy định ở đâu?
Tổ chức bộ máy Nhà nước được quy định trước hết tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, và Luật tổ chức Quốc hội 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
Quốc hội có phải là cơ quan có quyền lực cao nhất?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Chủ tịch nước là ai?
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước đương nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Chính phủ là gì?
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.