Đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được lập dựa trên các tiêu chí được quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007.

Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007.

Vậy để đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như thế nào?

Thẩm quyền quyết định đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thẩm quyền quyết định đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định như sau:

Dựa vào tiêu chí xác định công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 126/2008/NĐ-CP, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xem xét, xác định công trình không còn đủ tiêu chí là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và lập hồ sơ và đề nghị đưa công trình thuộc thẩm quyền quản lý của mình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; hồ sơ đề nghị phải được Hội đồng thẩm định xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hồ sơ đề nghị đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, hồ sơ đề nghị đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm:

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nội dung tờ trình phải nêu rõ lý do và sự cần thiết đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Công văn đề nghị thẩm định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký.

+ Các tài liệu khác có liên quan đến việc đề nghị đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình ra khỏi công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quy định trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định và 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định sửa đổi, bổ sung đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ quan thẩm định phải tiến hành thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức sao, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng thẩm định 15 ngày; trường hợp cần thiết, phải tổ chức khảo sát thực tế trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Cơ quan đề nghị thẩm định đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho việc tiến hành khảo sát của Hội đồng.

+ Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và phạm vi hành lang bảo vệ công trình.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định lại, cơ quan thẩm định phải tiến hành thẩm định và trình Chính phủ quyết định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về việc đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày quy định về cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia