Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được quy định theo Điều 6 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 gồm 03 lực lượng sau: Lực lượng bảo vệ của Bộ Công an; Lực lượng bảo vệ của Bộ Quốc phòng; Lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình.

Vậy, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được quy định như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Điều 15 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ, quyền hạn trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

a. Về nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:

+ Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh, an toàn công trình.

+ Tiến hành các hoạt động bảo vệ công trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; trong trường hợp cần thiết vì yêu cầu bảo vệ công trình phải hạn chế các quyền và lợi ích hợp pháp đó thì phải được người có thẩm quyền quyết định.

+ Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm các quy định bảo vệ công trình.

+ Tuần tra, canh gác bảo vệ công trình và hành lang bảo vệ công trình.

+ Hướng dẫn, kiểm tra lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn công trình.

b. Về quyền hạn của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động bảo vệ công trình.

+ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh, an toàn cho người và công trình trong quá trình khảo sát, thiết kế, xây dựng, khai thác và sử dụng.

+ Được sử dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Điều 16 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, cơ quan, tổ chức quản lý công trình có nhiệm vụ, quyền hạn trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

a. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình:

+ Lập kế hoạch bảo vệ, lập phương án và diễn tập phương án bảo vệ công trình.

+ Phối hợp với cơ quan Công an, Quân đội và các lực lượng khác tại địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình trong mọi tình huống.

+ Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý công trình xây dựng nội quy bảo vệ; hướng dẫn, kiểm tra cán bộ, công chức và những người làm việc trong công trình thực hiện các quy định về công tác bảo vệ.

+ Tuần tra, canh gác bảo vệ công trình và hành lang bảo vệ công trình.

+ Tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi xâm phạm công trình.

+ Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại.

+ Trường hợp xảy ra sự cố, vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ phải thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh và thực hiện các yêu cầu của cơ quan Công an.

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bảo vệ theo sự hướng dẫn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình:

+ Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị, cán bộ, công chức và những người làm việc trong công trình thực hiện các quy định về công tác bảo vệ.

+ Kiểm tra người, phương tiện ra, vào công trình; xử lý những trường hợp vi phạm quy định về công tác bảo vệ theo quy định của pháp luật.

+ Được sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật bảo vệ công trình và các biện pháp khác theo sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền do pháp luật quy định.

+ Được sử dụng công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày quy định về cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia