Mẫu đơn báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài?

Thứ sáu, 27/10/2023, 16:09:51 (GMT+7)

Mẫu đơn báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đầy đủ, chính xác nhất. Luật Hoàng Anh cập nhật liên tục.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan nahf nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy khi báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sử dụng mẫu đơn nào? Hãy GỌI NGAY tới số điện thoại 0908308123 để được Luật sư lao động giỏi tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ Luật Lao động năm 2019;
  • Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá  nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là gì?

Báo cáo giải trình thay đổi  nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là văn bản mà doanh nghiệp, tổ chức khi có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị soạn thảo để giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài khi doanh nghiệp tổ chức đã đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài nhưng hiện tại có mong muốn thay đổi nhu cầu sử dụng lao động.

Mẫu đơn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài được ban hành tại Phụ lục I – Nghị định 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Mẫu số 02/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …………

V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ……………....(1)………………..

Căn cứ văn bản số…. (ngày/tháng/năm) của…… (2) về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của (tên doanh nghiệp/tổ chức).

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động dang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã được chấp thuận: ……………………………………..

2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã sử dụng (nếu có); lý do vị trí công việc đã được chấp thuận nhưng không sử dụng (nếu có) …………………………………………………………………

3. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi, nêu rõ tình hình, sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài...).

Đề nghị .... (3) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Nộp báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở đâu?

- Nộp trực tiếp:

+ Cục việc làm - Bộ lao động - Thương binh và xã hội đối với trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội.

+ Sở lao động - Thương binh và xã hội đối với trường hợp doanh nghiệp/tổ chức nằm ở các quận, huyện (ngoài khu công nghiệp).

+ Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Nộp đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng online: Truy cập vào website của Cục việc làm www.dvc.vieclamvietnam.gov.vn và đăng ký theo hướng dẫn.

Lưu ý khi soạn báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

1. Khi nào phải giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Nội dụng trong báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?

Giải trình thay đổi người sử dụng lao động phải nói rõ lý do tại sao có nhu cầu thay đổi việc sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình. Tuỳ vào thực tế của doanh nghiệp, tổ chức mà giải trình lý do cho hợp lý và phù hợp. Lưu ý tại Việt Nam hiện nay chúng ta ưu tiên tuyển dụng những lao động có trình độ cao mà người lao động trong nước chưa đáp ứng được, chưa thay thế được, Việt Nam không chấp nhận sử dụng người lao động phổ thông và lao động giản đơn.

3. Thời hạn giải quyết thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?

Thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận thay đổi sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo tới người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Dịch vụ đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của Luật Hoàng Anh

Trường hợp không thể tự mình soạn thảo báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hay không có thời gian thực hiện, chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, trực tiếp tiến hành thủ tục làm các loại giấy phép nhanh sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tốt nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư