Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Thứ năm, 03/08/2023, 16:55:36 (GMT+7)

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự mới nhất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là giấy phép cần thiết đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhất định nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự có nội dung gì? Hãy GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự là mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mẫu nêu rõ thông tin cơ sở kinh doanh, đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự,…

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận là mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Mẫu số 03

………..1...…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số CV (nếu có): ..........
V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

……….., ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinhdoanh:

………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………..……………;

Số điện thoại cố định: ……………………

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  ………………………………………………………………….……………………………………..; cấp ngày…………tháng………năm …………………..………

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ……………………………………………….

Đề nghị ………………….2……………………. cấp ..................................................................... (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:……………………………………………………

Lý do đề nghị cấp: ……………………………………………………………………………………..

Địa điểm kinh doanh tại:……………………………………………………………………………….

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)…………………………………………………………………………………………………..;

........................................................................................................................................................

Sinh ngày:………….tháng …………năm ……………; quốc tịch …………………………………..;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:…………………………………………………….;

cấp ngày ………..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:………………………………………..

Nai đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ..........................

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị ……………………………….………2…………………………………….. giải quyết./.

Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
(Ký tên; đóng dấu - nếu có)

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số..../2016/NĐ-CP.

Tài liệu nộp kèm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

- Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa.

- Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

- Các tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở, kinh doanh.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Tùy thuộc vào ngành, nghề, cơ sở kinh doanh mà người nộp hồ sơ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, có 3 cơ quan sau tiếp nhận hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự:

- Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an;

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố;

- Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố.

Trình tự, thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ từ 4 -5 ngày tùy thuộc vào các trường hợp khác nhau. nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện bổ sung hồ sơ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Một số lưu ý khi soạn đơn đề nghị Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

1. Nội dung đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phải đầy đủ nội dung, theo mẫu quy định nêu trên, và xác thực thông tin khi điền vào mẫu đơn.

2. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng. Trừ trường hợp nhất định theo quy định thì giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải ghi rõ thời hạn sử dụng.

3. Được cấp đổi, cấp lại Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy phép an ninh trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy phép an ninh trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng; được cấp lại Giấy phép an ninh trật tự trong trường hợp bị mất.

4. Xử lý vi phạm khi không có Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Khi kinh doanh mà không có Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; đối với một trong những hành vi kinh doanh mà không có giấy chứng nhận  an ninh, trật tự, có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng.

Dịch vụ xin Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Trường hợp không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư Vấn và Cung Cấp Dịch Vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trước pháp luật.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư