Mẫu đơn đề nghị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thứ sáu, 14/07/2023, 14:28:28 (GMT+7)

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là một trong những giấy phép quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia xây dựng và phát triển webside trên internet.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là một trong những giấy phép quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia xây dựng và phát triển webside trên internet. Bạn đang có nhu cầu xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử nhưng không biết trình tự, thủ tục xin cấp phép như thế nào? Hãy GỌI NGAY cho LUẬT SƯ để được tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mẫu đơn đề nghị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là mẫu văn bản của cá nhân tổ chức sử dụng để đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ những nội dung thông tin của cơ quan, nội dung của đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là mẫu số 23 được quy định tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Mẫu đơn đề nghị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Mẫu số 23

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

………., ngày tháng năm

                                   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP
                                    TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Kính gửi:…………………………………………………..

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ...............................................................................

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: ..........

3. Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: ..................................................

4. Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp; các chuyên Mục, loại hình thông tin:

5. Đối tượng phục vụ: .................................................................................................

6. Nguồn tin: ...............................................................................................................

7. Phạm vi cung cấp thông tin: .....................................................................................

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: ...................................................................

b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: ..................

8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ......................................................................

9. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: ..........................................................................

10. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp:

- Họ và tên: .................................................................................................................

- Chức danh: ...............................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động): .............................................................

11. Trụ sở: ..................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………..Fax: ........................................................

Email: .........................................................................................................................

12. Thời gian đề nghị cấp phép: ……..năm ……tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
………………………………………

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Tài liệu nộp kèm đơn đề nghị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Tài liệu nộp kèm đơn đề nghị thiết lập trang thông tin điện tử gồm có:

- Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định pháp luật; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Thẩm quyền cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho:

+ Cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trình tự cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận và xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trường hợp nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp giấy phép đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét cấp phép theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các Điều kiện, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Một số câu hỏi liên quan khi xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

Theo quy định của pháp luật, thời hạn để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp quyết định cấp phép là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thời hạn sử dụng của Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp?

Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn sử dụng tối đa là 10 năm.

Trước khi hết thời hạn sử dụng của giấy phép, trong vòng 30 ngày, bạn phải gửi văn bản xin gia hạn. Thời gian gia hạn hiệu lực sử dụng của giấy phép không quá 2 năm và được phép gia hạn không quá 2 lần.

3. Công ty vốn nước ngoài có được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp không?

Được. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài có thể xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử. Theo đó, khi làm thủ tục xin cấp phép thì doanh nghiệp có vốn nước ngoài phải cung cấp thêm các loại văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,....

4. Chi phí xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là bao nhiêu?

Chi phí cung cấp dịch vụ xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh để nhận báo giá với Chi Phí Thấp Nhất nhé.

Dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢTIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư