Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thứ năm, 16/03/2023, 15:47:46 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Dù trong bất cứ giai đoạn này, các hoạt động liên quan đến đất đai như xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất luôn được quan tâm đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu số 01: Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất và một số lưu ý khi thực hiện hồ sơ xin giao đất//cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và môi trường.

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

 Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Mẫu đơn xin giao đất/cho thuê đất/ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất dùng cho cá nhân và tổ chức là mẫu đơn được tổ chức, cơ quan doanh nghiệp gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin phép về việc giao đất/cho thuế đất/ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mẫu đơn bao gồm các nội dung như: tên người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, địa chỉ liên hệ, địa điểm khu đất xin giao, diện tích.

Mẫu số 01: Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu số 01: Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN 1….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ...................

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3 …………..

......................................................................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:.................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................…....................................

4. Địa điểm khu đất:.....................................................................................................

5. Diện tích (m2):.........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:4.....................................................................................

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________

1 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân …); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất bao gồm những tài liệu gì?