Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới nhất

Thứ ba, 18/07/2023, 16:33:38 (GMT+7)

Đơn bảo hộ giống cây trồng là gì? Thủ tục bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào?

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Đơn bảo hộ giống cây trồng là gì? Thủ tục bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào? Hãy GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết liên quan đến đơn bảo hộ giống cây trồng trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ 2005);
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (Luật sở hữu trí tuệ 2009);
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Luật sở hữu trí tuệ 2019);
  • Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 06 năm 2022 (Luật sở hữu trí tuệ 2022).
  • Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng là gì?

Căn cứ theo khoản 24 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Luật sở hữu trí tuệ 2009 ghi nhận như sau:

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng là mẫu dành cho tổ chức, cá nhân sử dụng đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng được thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT.

 Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG
 (Ban hành kèm theo Thông tư số    /2021/TT-BNNPTNT ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Kính gửi:

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng
Cục Trồng trọt
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

DẤU NHẬN ĐƠN VÀ SỐ ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1. Tên loài cây trồng (Viết bằng tiếng Việt và tên La tinh)...........................................

2. Tên giống cây trồng:...................................................................................................

3. Người đăng ký:

3.1 Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu giống cây trồng :

Tên (tổ chức/cá nhân): ................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Địa chỉ (liên hệ khi cần, nơi nhận các thông báo từ cơ quan có thẩm quyền):

.....................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp hoặc số CMND/CCCD/số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân): ..................................

Ngày cấp: ...........................................Nơi cấp............................................................

Quốc tịch: ....................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Email : ............................................................

Fax: ...........................................

3.2 Trường hợp người đăng ký là đại diện của chủ sở hữu hoặc được chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký:

Tên (tổ chức/cá nhân): ................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Địa chỉ (liên hệ khi cần, nơi nhận các thông báo từ cơ quan có thẩm quyền):

.....................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp hoặc số CMND/CCCD/số định danh cá nhân (trường hợp người đăng ký là cá nhân): ..................................

Ngày cấp: ...........................................Nơi cấp............................................................

Điện thoại: .......................................... Email : ............................................................

Fax: ...........................................

4. Tác giả giống đăng ký bảo hộ:

a. Tác giả chính:................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Quốc tịch: ....................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Email : ............................................................

Fax: ...........................................

b. Đồng tác giả (Lập danh sách: họ và tên, địa chỉ, quốc tịch, điện thoại, fax, email)

6. Địa điểm chọn tạo hoặc phát hiện, phát triển giống đăng ký bảo hộ (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ hoặc địa điểm): ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. Trường hợp giống đăng ký bảo hộ được chuyển nhượng cho chủ sở hữu, đề nghị lựa chọn hình thức chuyển nhượng sau:

[  ] Hợp đồng chuyển nhượng

[  ] Thừa kế, kế thừa

[  ] Hình thức khác (ghi rõ thông tin):...................................................................

8. Các đơn đã nộp liên quan đến quyền đối với giống đăng ký bảo hộ (trường hợp đơn đăng ký đã được nộp ở các quốc gia khác)

Hình thức bảo hộ

Nơi nộp đơn (quốc gia/vùng lãnh thổ)

Số đơn

Tình trạng đơn

Tên giống ghi trong đơn

- Bảo hộ theo UPOV

       

- Sáng chế (Patent)

       

- Khác

       

9. Giống đăng ký bảo hộ có tên trong danh mục giống được phép sản xuất, kinh doanh hay không

Không [  ]

Có [  ]

(Tại Quyết định số….. ngày…. tháng …. năm ….. với tên giống là.........................;

Hoặc hồ sơ tự công bố lưu hành được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt ngày….. tháng …. năm …… với tên giống là .............................................. )

10. Trường hợp đơn đăng ký có đề nghị hưởng quyền ưu tiên

Quốc gia nộp đơn trước đó: ........................................................................................

Ngày nộp: .................................... với tên giống là: .....................................................

11. Tính mới về thương mại

a) Giống đã được kinh doanh trên thị trường Việt Nam

Chưa bán [  ];

Bán lần đầu tiên [ ] vào ngày….. tháng …. năm ….. với tên giống là ......................

b) Giống đã được kinh doanh ở nước ngoài

Chưa bán [  ];

Bán lần đầu tiên [  ] vào ngày….. tháng …. năm ….. với tên giống là ......................

11. Khảo nghiệm kỹ thuật (khảo nghiệm DUS)

a. Đã thực hiện:.............................................................................................................. ..

- Tổ chức, cá nhân thực hiện:

- Thời gian thực hiện: vụ/năm:..........................................................................................

- Địa điểm thực hiện:........................................................................................................

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS:...............................................................................

- Đề nghị:...........................................................................................................................

b. Đang thực hiện:.......................................................................................................... ..

- Tổ chức, cá nhân thực hiện:............................................................................................

- Thời gian thực hiện:........................................................................................................

- Địa điểm thực hiện:.........................................................................................................

- Đề nghị: ..........................................................................................................................

c. Chưa thực hiện:.............................................................................................................

- Đề nghị hình thức khảo nghiệm DUS:

12. Vật liệu nhân của giống đăng ký bảo hộ

a. Chúng tôi cam đoan các vật liệu nhân giống được cung cấp cùng với đơn này là đại diện cho giống và phù hợp với nội dung của đơn.

b. Chúng tôi đồng ý để Văn phòng bảo hộ giống cây trồng sử dụng các thông tin cần thiết và vật liệu nhân giống trao đổi với các cơ quan liên quan có thẩm quyền của các nước thành viên UPOV, với điều kiện là quyền của chúng tôi được bảo đảm.

13. Các tài liệu có trong đơn

Phần xác nhận của người đăng ký

Kiểm tra danh mục tài liệu
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

a

Tờ khai đăng ký BHGCT gồm:   trang x   bản

£

 

£

b

Tờ khai kỹ thuật gồm trang x bản

£

 

£

c

Ảnh mô tả giống gồm: ảnh

£

 

£

d

Tài liệu chứng minh quyền đăng ký

£

 

£

đ

Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên

£

 

£

e

Giấy ủy quyền

£

 

£

f

Chứng từ nộp phí nộp đơn

£

 

£

g

Chứng từ nộp phí xin hưởng quyền ưu tiên

£

 

£

h

Tài liệu khác (nếu có) gồm: trang x bản

£

 

£

14. Cam kết của tổ chức/cá nhân đăng ký: Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
Chữ ký, họ tên tổ chức/cá nhân đăng ký
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Điều kiện đối với giống cây trồng được bảo hộ

Theo quy định tại Điều 158 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 64 Điều 1 của Luật sở hữu trí tuệ 2022 quy định điều kiện chung đối với giống cây trồng: Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Tính mới của giống:

Tính mới của giống cây trồng được quy định tại Điều 159 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm k khoản 82 Điều 1 của Luật sở hữu trí tuệ 2022 như sau:

Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 164 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây leo thân gỗ, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Tính khác biệt của giống:

Tính khác biệt của giống cây trồng được quy định tại Điều 160 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 19 Điều 1 của Luật sở hữu trí tuệ 2009 như sau:

- Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

- Giống cây trồng được biết đến rộng rãi là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;

+ Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào;

+ Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

Chi tiết: Điều kiện bảo hộ đối quyền đối với giống cây trồng là gì?

Tính đồng nhất của giống cây trồng

Tính đồng nhất của giống cây trồng được quy định tại Điều 161 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

- Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

Tính ổn định của giống cây trồng

Tính ổn định của giống cây trồng được quy định tại 162 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Tên của giống cây trồng

Điều 163 Luật sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 của Luật sở hữu trí tuệ 2009; khoản 65 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2022. Cụ thể, tên của giống cây trồng được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký quyền đối với giống cây trồng phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia thành viên nào của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới và quốc gia có ký kết thỏa thuận với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng.

2. Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

3. Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây:

- Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó hoặc bao gồm cả tên loài của giống cây trồng đó;

- Vi phạm đạo đức xã hội;

- Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính, giá trị của giống đó;

- Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

- Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

- Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

4. Tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống cây trồng như tên đã ghi trong bằng bảo hộ, kể cả sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ.

Khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để chào bán hoặc đưa ra thị trường thì tên đó vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

Tài liệu nộp kèm đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bảo hộ giống cây trồng chuẩn bị 02 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn đăng ký bảo hộ gồm:

- Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS theo mẫu tại quy phạm khảo nghiệm DUS của từng loài cây trồng

- Ảnh chụp mẫu giống: 03 ảnh màu thể hiện 3 tính trạng đặc trưng của giống, kích cỡ 9cm x 15 cm.

- Bản hợp đồng chuyển giao quyền chủ sở hữu cây trồng đó (bản chính hoạc sao chứng thực) bằng tiếng Việt hoặc phải dịch ra tiếng Việt, từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

- Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt

- Đối với Đơn có đủ điều kiện để hưởng quyền ưu tiên thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

+ Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó

+ Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có)

+ Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng và các tài liệu kèm theo

Hồ sơ được nộp qua 3 hình thức sau:

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới – Cục Trồng trọt.

Thông tin địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục trồng trọt qua website: website: pvpo.mard.gov.vn.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định đơn đăng ký

- Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn

- Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận

- Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật

- Công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định cấp Bằng bảo hộ

Bước 3: Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng

- Cấp bằng bảo hộ và vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ: Sau 30 ngày kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ được đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu không nhận được ý kiến khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng bảo hộ).

Phí, lệ phí cấp bằng bảo hộ đối với giống cây trồng

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:  350.000 đồng/bằng;

- Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 100.000 đồng/bằng;

- Phí công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/ vườn giống.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ giống cây  của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về đăng ký bảo hộ giống cây trồng? Hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢTIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư