Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thứ ba, 18/07/2023, 15:36:55 (GMT+7)

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì? Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định như thế nào?

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì? Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định như thế nào? Hãy GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết liên quan đến đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ 2005);
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (Luật sở hữu trí tuệ 2009);
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Luật sở hữu trí tuệ 2019);
  • Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 06 năm 2022 (Luật sở hữu trí tuệ 2022).
  • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là mẫu dành cho tổ chức, cá nhân sử dụng đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của pháp luật. Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được thực hiện theo mẫu số 02-TKBT Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ

MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

    Kính gửi:   Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

j                 MÔ TẢ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN SẢN XUẤT THEO THIẾT KẾ BỐ TRÍ

 

Tên gọi/Ký hiệu:

 

 

Ngày tạo ra thiết kế bố trí:

Khai thác thương mại lần đầu tiên:

Tại nước:                              Ngày:

Phân loại:

 

(1) Chức năng

— Nhớ

— Logic

— Chức năng khác:

(2) Cấu trúc

— Lưỡng cực

— MOS

— Bi-MOS

 

— Quang - Điện tử

— Cấu trúc khác:

(3) Công nghệ

— TTL

— DTL

— ECL

— ITL

— CMOS

— NMOS

— PMOS

— Công nghệ khác:

Mô tả vắn tắt (các đặc điểm phân biệt với các mạch tích hợp bán dẫn khác trên thị trường):

k                                                         CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký TKBT)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

Mã đại diện: 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

             

m                                                                                               TÁC GIẢ

Tên đầy đủ                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

n                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

—  Lệ phí nộp đơn

đơn

 

—  Phí thẩm định đơn

đơn

 

—  Phí công bố đơn

đơn

 

          — Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)

 ...... hình

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

o               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm.......trang   x .......bản

— Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ TKBT gồm.......trang x .......bộ

— Mẫu mạch tích hợp, gồm.......mẫu

— Bản mô tả, gồm.......trang   x .......bản

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng.....

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:..................................)

    — bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

— 

—

 

 

 
 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

—

—

—                         

—                                        

—                         

—

—

p                                                   CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                          Khai tại: ............. ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                                   Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                                                 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Còn ... trang bổ sung

Trang bổ sung số:

k                                                             CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

— Có yêu cầu cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                      

Địa chỉ:                                                                                                       

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

— Có yêu cầu cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

m                                                     TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang thứ hai)

Tên đầy đủ:                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

Tên đầy đủ:                                                                                        Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                              Fax:                                     Email:

CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

Còn… trang bổ sung


Chú thích:

*  Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Căn cứ Điều 68 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có tính nguyên gốc

- Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả

Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

- Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định về tính nguyên gốc.

Có tính mới thương mại

- Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

- Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký theo quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ (quy định tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 82 Điều 1 của Luật sở hữu trí tuệ 2022) hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

-  Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

Tài liệu nộp kèm tờ khai đăng ký thiết kế bố trí

- 04 bộ bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí

- Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí

- Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí

Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định thiết kế bố trí cần bảo hộ trong đơn đăng ký thiết kế bố trí bao gồm:

- Bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí

- Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí

- Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại.

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ kèm theo các tài liệu

Hồ sơ được nộp hồ sơ qua 2 hình thức sau:

Nộp trực tuyến tại Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin địa điểm tiếp nhận đơn:

- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định đơn đăng ký

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký thiết kế bố trí được xem xét theo trình tự sau:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký thiết kế bố trí có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Căn cứ theo quy định tại Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

- Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

- Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

- Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ mạch tích hợp bán dẫn

1. Trường hợp không được đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

- Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

- Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.”

2. Phí, lệ phí đăng ký Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình

- Phí thẩm định: 180.000VNĐ.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về đăng ký sáng chế? Hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢTIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư