Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước ? (P1)

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.

Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước: là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và các nhân, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính vào bảo đảm công khai, minh bạch.

Vậy, cần đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước ?

Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ theo Điều 25 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình (sau đây gọi là kế hoạch 5 năm), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch 5 năm trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch 5 năm của các Bộ, cơ quan  ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm những nội dung sau đây:

a) Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể;

b) Hiện trạng, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện;

c) Nội dung về đầu tư gồm:

+ Xây dựng mới, bảo trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật;

+ Xây dựng mới, mua sắm, bảo trì, nâng cấp phần mềm;

+ Xây dựng, cập nhật, duy trì và sao lưu cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin quản lý;

+ Tích hợp hệ thống;

+ Xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống kỹ thuật và nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin;

+ Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử;

+ Xây dựng và duy trì các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng;

+ Xây dựng, bổ sung quy định, quy chế về quản lý, khai thác và bảo trì các hệ thống thông tin;

+ Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công; cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin;

+ Các hạng mục đầu tư khác cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

d) Dự toán kinh phí;

đ) Các điều kiện bảo đảm việc triển khai kế hoạch;

e) Dự kiến hiệu quả của kế hoạch.

- Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các điều kiện và thủ tục điều chỉnh mục tiêu, nội dung trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm. Việc điều chỉnh kế hoạch 5 năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Căn cứ vào kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện. Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch hàng năm.

Ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Căn cứ theo Điều 26 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định về việc ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước như sau:

- Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước là đầu tư phát triển.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

- Hàng năm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đủ kinh phí và đúng thời hạn cho ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch được phê duyệt.

Khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ theo Điều 30 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nhà nước khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin từ các nguồn vốn không phải ngân sách nhà nước cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, địa phương ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và các vùng khó khăn.

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ theo Điều 32 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định các Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin định kỳ đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan nhà nước thực hiện việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Có những biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nào ?

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày những biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Cung cấp nội dung thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày về việc Cung cấp nội dung thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin

Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước ?

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày về việc Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như thế nào ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như thế nào ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 12/01/2022

Bài viết trình bày về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 13/01/2022

Bài viết trình bày quy định bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng