Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia ?

Theo Khoản 1, Điều 3 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, quy định An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.

Theo Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì điều phối công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan để bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là gì ?

Căn cứ theo Điều 14 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật quy định Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là hoạt động ứng cứu sự cố trong tình huống thảm họa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

- Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

+ Tổ chức thực hiện theo phân cấp;

+ Thực hiện tại chỗ, nhanh chóng, nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ;

+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

- Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia gồm:

+ Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

+ Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

+ Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của địa phương;

+ Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp viễn thông.

Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Căn cứ theo Điều 10 của Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia như sau:

1. Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là phương án ứng cứu cho sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng (đáp ứng các tiêu chí: hệ thống bị gián đoạn dịch vụ; Dữ liệu tuyệt mật hoặc bí mật nhà nước có khả năng bị tiết lộ; Dữ liệu quan trọng của hệ thống không bảo đảm tính toàn vẹn và không có khả năng khôi phục được; Hệ thống bị mất quyền điều khiển; Sự cố có khả năng xảy ra trên diện rộng hoặc gây ra các ảnh hưởng dây chuyền, làm tổn hại cho các hệ thống thông tin cấp độ 4 hoặc cấp độ 5 khác và Chủ quản hệ thống thông tin không đủ khả năng tự kiểm soát, xử lý được sự cố);

Hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 5 (Hệ thống thông tin cấp độ 5 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ dữ liệu tập trung đối với một số loại hình thông tin, dữ liệu đặc biệt quan trọng của quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia phục vụ kết nối liên thông hoạt động của Việt Nam với quốc tế; hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của công trình xây dựng cấp đặc biệt theo phân cấp của pháp luật về xây dựng hoặc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo pháp luật về an ninh quốc gia; hệ thống thông tin khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) hoặc thuộc Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

2. Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội là phương án ứng cứu cho sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng (đáp ứng các tiêu chí: hệ thống bị gián đoạn dịch vụ; Dữ liệu tuyệt mật hoặc bí mật nhà nước có khả năng bị tiết lộ; Dữ liệu quan trọng của hệ thống không bảo đảm tính toàn vẹn và không có khả năng khôi phục được; Hệ thống bị mất quyền điều khiển; Sự cố có khả năng xảy ra trên diện rộng hoặc gây ra các ảnh hưởng dây chuyền, làm tổn hại cho các hệ thống thông tin cấp độ 4 hoặc cấp độ 5 khác và Chủ quản hệ thống thông tin không đủ khả năng tự kiểm soát, xử lý được sự cố);

Hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 4 (Hệ thống thông tin cấp độ 4 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng quốc phòng, an ninh quốc gia; hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước; hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước; hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng cấp I theo phân cấp của pháp luật về xây dựng) và chủ quản hệ thống thông tin thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương (gọi chung là cơ quan trung ương).

3. Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của địa phương là phương án ứng cứu cho sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng (đáp ứng các tiêu chí: hệ thống bị gián đoạn dịch vụ; Dữ liệu tuyệt mật hoặc bí mật nhà nước có khả năng bị tiết lộ; Dữ liệu quan trọng của hệ thống không bảo đảm tính toàn vẹn và không có khả năng khôi phục được; Hệ thống bị mất quyền điều khiển; Sự cố có khả năng xảy ra trên diện rộng hoặc gây ra các ảnh hưởng dây chuyền, làm tổn hại cho các hệ thống thông tin cấp độ 4 hoặc cấp độ 5 khác và Chủ quản hệ thống thông tin không đủ khả năng tự kiểm soát, xử lý được sự cố);

Hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 4 (Hệ thống thông tin cấp độ 4 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng quốc phòng, an ninh quốc gia; hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước; hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước; hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng cấp I theo phân cấp của pháp luật về xây dựng) và chủ quản hệ thống thông tin thuộc Ủy ban nhân dân hoặc Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý (gọi chung là cơ quan địa phương).

4. Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp là phương án ứng cứu cho sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng (đáp ứng các tiêu chí: hệ thống bị gián đoạn dịch vụ; Dữ liệu tuyệt mật hoặc bí mật nhà nước có khả năng bị tiết lộ; Dữ liệu quan trọng của hệ thống không bảo đảm tính toàn vẹn và không có khả năng khôi phục được; Hệ thống bị mất quyền điều khiển; Sự cố có khả năng xảy ra trên diện rộng hoặc gây ra các ảnh hưởng dây chuyền, làm tổn hại cho các hệ thống thông tin cấp độ 4 hoặc cấp độ 5 khác và Chủ quản hệ thống thông tin không đủ khả năng tự kiểm soát, xử lý được sự cố);

Hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 4 (Hệ thống thông tin cấp độ 4 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng quốc phòng, an ninh quốc gia; hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước; hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước; hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng cấp I theo phân cấp của pháp luật về xây dựng) và chủ quản hệ thống thông tin là doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp nhà nước có quản lý các hệ thống thông tin từ cấp độ 4 trở lên, hoặc tổ chức, doanh nghiệp có quản lý hệ thống thông tin thuộc Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (sau đây gọi chung là doanh nghiệp quản lý hạ tầng thông tin quan trọng).

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng ?

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật An toàn thông tin mạng ?

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật An toàn thông tin mạng

Chính sách hợp tác và các hành vi bị nghiêm cấm về an toàn thông tin mạng ?

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày về Chính sách hợp tác và các hành vi bị nghiêm cấm về an toàn thông tin mạng

An toàn thông tin mạng là gì ? Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng ?

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày vè khái niệm An toàn thông tin mạng và các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng

Phân cấp tổ chức thực hiện và nguyên tắc điều phối, ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên toàn quốc ?

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày về Phân cấp tổ chức thực hiện và nguyên tắc điều phối, ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia như thế nào ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày về Các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia như thế nào ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày về Các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Các hoạt động chính của mạng lưới ứng cứu sự cố ?

Bưu chính, viễn thông 14/12/2021

Bài viết trình bày về các hoạt động chính của mạng lưới ứng cứu sự cố