Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.

Quản lý chất lượng viễn thông như thế nào ?

Căn cứ theo Điều 35 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nột số điều của Luật Viễn thông, Chính phủ quy định về việc quản lý chất lượng mạng như sau:

1. Việc đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị, mạng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được thực hiện như sau:

a) Thiết bị đầu cuối, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục thiết bị viễn thông, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử có khả năng gây mất an toàn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy đối với từng chủng loại thiết bị và sử dụng dấu hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng;

b) Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, kết nối mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào cung cấp, sử dụng phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy theo quy định.

2. Kiểm định thiết bị viễn thông là việc đo kiểm, chứng nhận hoặc công bố sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật viễn thông của thiết bị viễn thông đã được lắp đặt trước khi đưa vào hoạt động. Việc kiểm định thiết bị viễn thông được thực hiện như sau:

a) Thiết bị mạng thuộc Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào hoạt động phải thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công bố sự phù hợp theo quy định;

b) Thiết bị đo lường tính giá cước thuộc Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào hoạt động phải được thực hiện thủ tục đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp theo quy định;

c) Đài vô tuyến điện thuộc Danh mục đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công bố sự phù hợp theo quy định.

Vậy, Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông quy định như thế nào ?

Kế hoạch kiểm tra

Căn cứ theo Điều 13 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kế hoạch kiểm tra như sau:

- Cục Viễn thông xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông trong tháng một hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra do Cục Viễn thông ban hành, các Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh dịch vụ viễn thông trên địa bàn quản lý trong tháng hai hàng năm.

- Cục Viễn thông, các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch cũng như triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu quả và tránh chồng chéo.

Nội dung kiểm tra

Căn cứ theo Điều 14 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về nội dung kiểm tra như sau:

1. Nội dung kiểm tra của Cục Viễn thông:

a) Việc chấp hành quy định về công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

b) Việc chấp hành quy định về báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông.

c) Việc chấp hành quy định về tự kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông.

d) Việc chấp hành quy định về tự giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông.

đ) Việc chấp hành quy định về công khai thông tin chất lượng dịch vụ viễn thông.

e) Các nội dung quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nội dung kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông:

Thực hiện việc kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước của Sở đối với các chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn bao gồm:

a) Việc chấp hành quy định về công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

b) Việc chấp hành quy định về báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông.

c) Việc chấp hành quy định về tự kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông.

d) Việc chấp hành quy định về tự giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông.

đ) Việc chấp hành quy định về công khai thông tin chất lượng dịch vụ viễn thông.

e) Các nội dung quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trình tự kiểm tra

Căn cứ theo Điều 15 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về trình tự kiểm tra như sau:

- Cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định đối với từng đợt kiểm tra trong đó nêu rõ thành phần đoàn kiểm tra; nội dung, thời gian kiểm tra và gửi doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra trước ngày tiến hành kiểm tra ít nhất là bảy (07) ngày làm việc.

- Việc kiểm tra phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm tra phải có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra ủy quyền bằng văn bản. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra ủy quyền bằng văn bản không ký biên bản thì biên bản có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra vẫn có giá trị.

- Nếu phát hiện có vi phạm các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông thì đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan kiểm tra phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, kết quả kiểm tra.

Doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị cho việc kiểm tra

Căn cứ theo Điều 16 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông được kiểm tra ủy quyền bằng văn bản phải làm việc với đoàn kiểm tra trong suốt quá trình kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu, số liệu và phương tiện cần thiết cho việc kiểm tra; cung cấp và giải trình kịp thời số liệu, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm về nội dung của các số liệu, tài liệu do mình cung cấp cho đoàn kiểm tra.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về việc kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và chất lượng mạng viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và chất lượng mạng viễn thông

Quy định về việc thay thế giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cấp cho một doanh nghiệp ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc thay thế giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cấp cho một doanh nghiệp

Quy trình công bố chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày về Quy trình công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy trình thực hiện đổi số thuê bao như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy trình thực hiện đổi số thuê bao

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông là gì ? Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và các quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông

Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày về Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số

Các quy định về công trình viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Các quy định về công trình viễn thông

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông