Quy định về chất lượng và giá cước dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính.

Khái niệm dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 3 của Luật Bưu chính năm 2010, Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Trong đó:

Bưu gửi bao gồm thư, gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính.

Mạng bưu chính là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính.

Người gửi là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người gửi trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người nhận trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Chất lượng dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Điều 27 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 (gọi tắt là Luật Bưu chính năm 2010), Luật quy định về chất lượng dịch vụ bưu chính như sau:

1. Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính ban hành.

2. Chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố, áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực bưu chính.

4. Vụ Bưu chính, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, cụ thể như sau:

a. Trách nhiệm của Vụ Bưu chính

Căn cứ theo Điều 13 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Vụ Bưu chính có trách nhiệm trong việc quản lý dịch vụ bưu chính, gồm:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính trên phạm vi cả nước; thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

+ Lập kế hoạch, phương án kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch, phương án kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính đã được phê duyệt.

+ Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

+ Nghiên cứu, đề xuất những nội dung liên quan đến quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

b. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ theo Điều 14 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trong việc quản lý dịch vụ bưu chính, gồm:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; lập kế hoạch, phương án và thực hiện kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương hàng năm.

+ Triển khai việc kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và báo cáo Bộ sau khi kết thúc việc kiểm tra.

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp kinh phí cho các hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn từ ngân sách địa phương.

c. Trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính

Căn cứ theo Điều 15 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trong việc quản lý dịch vụ bưu chính, gồm:

+ Đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính phù hợp với mức chất lượng đã công bố. Thực hiện các biện pháp khắc phục khi phát hiện chất lượng dịch vụ bưu chính không phù hợp với mức đã công bố và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về nội dung đã khắc phục.

+ Sắp xếp đơn vị đầu mối, phân công cán bộ lãnh đạo để thực hiện nội dung quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT.

+ Doanh nghiệp được kiểm tra phải gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra trước ngày tiến hành kiểm tra ghi trong quyết định kiểm tra, trong đó nêu rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền sẽ làm việc với đoàn kiểm tra.

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được kiểm tra hoặc người được ủy quyền phải làm việc với đoàn kiểm tra trong suốt quá trình kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra.

+ Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, số liệu, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc kiểm tra; cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các số liệu, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Giá cước dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Điều 28 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 (gọi tắt là Luật Bưu chính năm 2010), Luật quy định về giá cước dịch vụ bưu chính như sau:

- Căn cứ để xây dựng và điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính gồm:

+ Chi phí sản xuất, quan hệ cung cầu thị trường;

+ Mức giá cước cùng loại trên thị trường khu vực và thế giới.

- Giá cước dịch vụ bưu chính công ích (Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đặc thù khác) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định theo quy định của Luật Bưu chính năm 2010 và pháp luật về giá.

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm:

+ Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính do doanh nghiệp cung ứng, trừ dịch vụ bưu chính thuộc danh mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá cước;

+ Đăng ký, kê khai giá cước dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật về giá;

+ Thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính giá cước các dịch vụ bưu chính;

+ Niêm yết công khai giá cước dịch vụ bưu chính.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước dịch vụ bưu chính.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính ? Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính và Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính

Quy định về việc thu hồi giấy phép bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc thu hồi giấy phép bưu chính

Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trường hợp nào cần sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính ? Trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính và trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính

Báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 27/12/2021

Bài viết trình bày về việc báo cáo chất lượng dịch vụ bưu chính và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính quy định như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 27/12/2021

Bài viết trình bày quy định về việc Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính

Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 27/12/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính