Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.

Vậy, Nhà nước quy định như thế nào về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Điều 10 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông như sau:

- Tháng một hàng năm, Cục Viễn thông ban hành kế hoạch đo kiểm chất lượng đối với dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”.

- Nội dung đo kiểm bao gồm thử nghiệm, lấy mẫu, đo kiểm và đánh giá chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Đối với một dịch vụ của một doanh nghiệp viễn thông, trong cùng một đợt đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông theo kế hoạch thì việc đo kiểm có thể được thực hiện trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp viễn thông đó có cung cấp dịch vụ.

- Đối với mỗi loại dịch vụ viễn thông, trong cùng một đợt đo kiểm theo kế hoạch thì việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông có thể được thực hiện với nhiều doanh nghiệp viễn thông trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố.

- Ngoài kế hoạch đo kiểm chất lượng đối với dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”, trong trường hợp cần thiết, Cục Viễn thông quyết định tiến hành việc đo kiểm đột xuất.

Trình tự đo kiểm, xử lý kết quả đo kiểm và trách nhiệm của tổ chức đo kiểm

Căn cứ theo Điều 11 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về trình tự đo kiểm, xử lý kết quả đo kiểm và trách nhiệm của tổ chức đo kiểm như sau:

- Trên cơ sở kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông đã ban hành, Cục Viễn thông yêu cầu tổ chức đo kiểm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định tiến hành đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông. Trong trường hợp cần thiết, Cục Viễn thông phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đo kiểm trên địa bàn quản lý của Sở.

- Trước khi tiến hành đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, tổ chức đo kiểm phải thông báo cho doanh nghiệp viễn thông về địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành đo kiểm.

- Doanh nghiệp viễn thông được đo kiểm có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu phục vụ cho công tác đo kiểm và phối hợp thực hiện công tác đo kiểm theo yêu cầu của Cục Viễn thông, của tổ chức đo kiểm.

- Kết thúc đợt đo kiểm tổ chức đo kiểm có trách nhiệm: lập kết quả đo kiểm báo cáo Cục Viễn thông, hàng quý công khai kết quả đo kiểm trên website của Cục Viễn thông theo quy định tại Điều 21 Chương VII của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT.

Điều 21. Cơ quan quản lý nhà nước công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

1. Cục Viễn thông công khai và kịp thời cập nhật trên website của Cục các thông tin sau:

a) Kế hoạch đo kiểm của Cục Viễn thông đối với chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.

b) Kế hoạch kiểm tra của Cục Viễn thông đối với các doanh nghiệp viễn thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

c) Kết quả đo kiểm của tổ chức đo kiểm được Cục Viễn thông yêu cầu đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.

d) Kết quả kiểm tra của Cục Viễn thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông công khai và kịp thời cập nhật trên website của Sở các thông tin sau:

a) Kế hoạch kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

b) Kết quả kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

3. Hàng năm, Cục Viễn thông có trách nhiệm công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng.”

- Nếu kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc chỉ tiêu mà doanh nghiệp đã công bố, Cục Viễn thông tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức đo kiểm thực hiện việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo kiểm, lưu trữ các số liệu đo kiểm ít nhất là hai (02) năm kể từ ngày lập báo cáo kết quả đo kiểm và giải trình, cung cấp các số liệu đo kiểm cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Chi phí đo kiểm

Căn cứ theo Điều 12 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, đo kiểm và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông theo kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ hoặc theo quyết định đo kiểm đột xuất được bố trí trong kinh phí hoạt động của Cục Viễn thông.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy trình thực hiện đổi số thuê bao như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy trình thực hiện đổi số thuê bao

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông là gì ? Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và các quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông

Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày về Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số

Các quy định về công trình viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Các quy định về công trình viễn thông

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày các Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin