Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ?

Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014, quy định các yêu cầu, thủ tục về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (viết tắt bằng tiếng Anh là MRA) về đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

Phòng thử nghiệm (của quốc gia khác, vùng lãnh thổ khác) là tổ chức thực hiện các thao tác kỹ thuật nhằm xác định đặc tính của sản phẩm theo một quy trình nhất định.

Thừa nhận phòng thử nghiệm (thừa nhận kết quả thử nghiệm) là việc Bộ Thông tin và Truyền thông chấp nhận kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm của quốc gia khác, vùng lãnh thổ khác thực hiện. Kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được thừa nhận sẽ được chấp nhận để phục vụ hoạt động đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Vậy, pháp luật quy định chi tiết về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin như thế nào ?

Yêu cầu thừa nhận

Căn cứ theo Điều 4 của Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin, phòng thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Được Bên tham gia MRA chỉ định có đủ năng lực và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận.

Bên tham gia MRA là đại diện quốc gia (trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN) hoặc nền kinh tế (trong Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - APEC) đã trao đổi thư triển khai thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin với Việt Nam.

2. Được công nhận tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 –"Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" với phạm vi phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận. Trường hợp sử dụng thầu phụ thì nhà thầu phụ cũng phải được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận.

3. Phạm vi đăng ký thừa nhận của phòng thử nghiệmphù hợp với phạm vi thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp mà Việt Nam (đại diện là Bộ Thông tin và Truyền thông) và bên tham gia MRA liên quan đã thống nhất.

Hồ sơ đề nghị thừa nhận

Căn cứ theo Điều 5 của Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hồ sơ đề nghị thừa nhận như sau:

1. Bên tham gia MRA gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến:

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84(4)39437328

2. Hồ sơ đăng ký được thừa nhận bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thừa nhận của Bên tham gia MRA.

b) Biểu mẫu thông tin về phòng thử nghiệm và phạm vi đề nghị thừa nhận.

c) Bản sao chứng chỉ công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 kèm theo phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận.

d) Mẫu kết quả thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng của Việt Nam.

đ) Quy trình đánh giá được sử dụng để chỉ định phòng thử nghiệm (đối với mỗi Bên tham gia MRA).

Đánh giá hồ sơ đề nghị thừa nhận

Căn cứ theo Điều 6 của Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc đánh giá hồ sơ đề nghị thừa nhận như sau:

- Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá hồ sơ theo các yêu cầu thừa nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Bên tham gia MRA phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc.

- Trường hợp đáp ứng yêu cầu thừa nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và ra Quyết định thừa nhận phòng thử nghiệm và gửi đến Bên tham gia MRA trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

Thay đổi thông tin về phòng thử nghiệm

Căn cứ theo Điều 7 của Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thay đổi thông tin về phòng thử nghiệm như sau:

- Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phòng thử nghiệm, phạm vi công nhận, phạm vi chỉ định hoặc thông tin có ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục tiến hành các hoạt động trong phạm vi được thừa nhận, Bên tham gia MRA phải gửi yêu cầu cập nhật.

- Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và ra Quyết định thừa nhận phòng thử nghiệm phản ánh việc thay đổi thông tin phòng thử nghiệm, phạm vi công nhận, phạm vi chỉ định hoặc thông tin có ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục tiến hành các hoạt động trong phạm vi được thừa nhận, Bên tham gia MRA phải gửi yêu cầu cập nhật.

Hủy bỏ hiệu lực thừa nhận

Theo Điều 8 của Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trong trường hợp phát hiện phòng thử nghiệm không tuân thủ những yêu cầu của Thông tư này hoặc có đề nghị từ Bên tham gia MRA, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định hủy bỏ hiệu lực thừa nhận.

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan

Căn cứ theo Điều 9 của Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin như sau:

1. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Bên tham gia MRA liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư 28/2014/TT-BTTTT.

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin cập nhật Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Tổ chức xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt để cập nhật, bổ sung Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành; thông báo đến các Bên tham gia MRA có liên quan.

2. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phối hợp hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư 28/2014/TT-BTTTT.

3. Các phòng thử nghiệm được thừa nhận có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này, các quy định về thừa nhận lẫn nhau liên quan; và phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày về Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số

Các quy định về công trình viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Các quy định về công trình viễn thông

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày các Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy định về việc giám sát và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc giám sát và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông