Quy định về việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước ?(P2)

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.

Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước: là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và các nhân, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính vào bảo đảm công khai, minh bạch.

Vậy, Nhà nước quy định như thế nào về việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước ?

Ở phần 1, Luật Hoàng Anh đã trình bày về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước; Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; trách nhiệm của giám đốc công nghệ thông tin và trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày tiếp về các chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

Căn cứ theo Điều 49 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định về trách nhiệm của Bộ Nội vụ như sau:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

+ Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, chức danh Giám đốc công nghệ thông tin và hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống nhất.

+ Xây dựng, ban hành quy định về lưu trữ thông tin số của các cơ quan nhà nước.

Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ

Căn cứ theo Điều 50 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định về trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ như sau:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan thống nhất các biểu mẫu điện tử chung cho giao dịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc cải tiến, chuẩn hóa và áp dụng các quy trình công việc chung, bảo đảm đồng bộ quy trình công việc giữa các cơ quan nhà nước.

Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

Căn cứ theo Điều 51 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định về trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ như sau:

+ Chủ trì xây dựng và đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về mật mã trong an toàn và bảo mật thông tin.

+ Xây dựng và đề xuất ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về mật mã trong an toàn và bảo mật thông tin.

+ Tổ chức kiểm định, đánh giá và cấp chứng nhận các sản phẩm mật mã trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

+ Triển khai các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vị bí mật nhà nước dùng mật mã.

Trách nhiệm của Bộ Công an

Theo Điều 52 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; điều tra và xử lý tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ theo Điều 53 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình.

- Thực hiện hoặc yêu cầu cơ quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá tác động của công nghệ thông tin đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, bao gồm:

a) Dịch vụ hành chính công;

b) Năng suất, hiệu quả lao động;

c) Đổi mới tổ chức, hoạt động;

Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước

Theo Điều 54 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ Khuyến khích các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai các sáng kiến, chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin có sự phối hợp từ hai cơ quan trở lên nhằm mục tiêu:

1. Tăng cường sự tương thích giữa các cơ sở hạ tầng thông tin của các cơ quan nhà nước.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 6 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày quy định bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày về việc Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày quy định về việc Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và về nhân lực trong hoạt động y tế trên môi trường mạng như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày các Điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và về nhân lực trong hoạt động y tế trên môi trường mạng

Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hoạt động y tế trên môi trường mạng như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hoạt động y tế trên môi trường mạng

Điều kiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế trên môi trường mạng như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày các điều kiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế trên môi trường mạng

Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng ?

Bưu chính, viễn thông 5 ngày trước

Bài viết trình bày về các Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng