Thẩm quyền cấp và trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Viễn thông là việc gửi, truyền, nhận và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang học và phương tiện điện từ khác.

Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.

Để kinh doanh được dịch vụ viễn thông thì doanh nghiệp phải được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Vậy, thẩm quyền cấp và trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được quy định như thế nào ?

Giấy phép viễn thông

Căn cứ theo Điều 34 của Luật Viễn thông năm 2009, Luật quy định Giấy phép viễn thông bao gồm giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm:

a) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng;

b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng.

2. Giấy phép nghiệp vụ viễn thông bao gồm:

a) Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, có thời hạn không quá 25 năm được cấp cho tổ chức lắp đặt cáp viễn thông trên biển cập bờ hoặc đi qua vùng nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam;

b) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho tổ chức thiết lập mạng dùng riêng;

c) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 01 năm được cấp cho tổ chức thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

Thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Điều 18 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông, Chính phủ quy định về thẩm quyền cấp giáy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:

a) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện;

b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện;

c) Giấy phép thử nghiệm mạng viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện;

d) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự;

đ) Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông cấp:

a) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng ngoài trường hợp thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng ngoài trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

c) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông ngoài trường hợp thử nghiệm mạng viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

d) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng ngoài trường hợp thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Điều 5 của Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện trên cơ sở hồ sơ thẩm định do Cục Viễn thông trình.

+ Cục Viễn thông cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông khác ngoài các trường hợp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Điều 9 của Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, các điều kiện xét cấp phép, các điều khoản, điều kiện của giấy phép trong toàn bộ quá trình hoạt động.

2. Thông báo ngày chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng, chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày chính thức khai thác mạng, chính thức cung cấp dịch vụ.

3. Định kỳ 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được cấp phép: báo cáo tình hình triển khai giấy phép đã được cấp theo Mẫu 10/GPKDVT cho đến khi có thông báo ngày chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng, chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông theo Mẫu 11/GPKDVT.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp được cấp.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cấp lại giấy phép viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc cấp lại giấy phép viễn thông

Doanh thu viễn thông và phí quyền hoạt động viễn thông quy định như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày quy định về doanh thu viễn thông và phí quyền hoạt động viễn thông

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ? Nội dung của Giấy phép viễn thông gồm những gì ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và nội dung của giấy phép viễn thông

Quản lý tài nguyên viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc Quản lý tài nguyên viễn thông

Quy định về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày quy định về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày các Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông