Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng ? (P1)

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Nhà nước quy định cần bảo vệ các thông tin sau: bảo vệ thông tin mạng; bảo vệ thông tin cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin; ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Vậy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm như thế nào trong ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng ?

Quản lý nhà nước về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Căn cứ theo Điều 19 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Theo Khoản 14, Điều 3 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Xung đột thông tin được hiểu là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin trên mạng.

Không gian mạng là môi trường được tạo từ cơ sở hạ tầng thông tin và hoạt động của các thành phần xã hội trên cơ sở hạ tầng thông tin đó nhằm cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin.

Theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng là việc thực hiện các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để giám sát, phát hiện, cảnh báo, xác định nguồn gốc, chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng.

+ Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng với các mục đích sau đây:

a) Phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;

b) Ngăn chặn các lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin; hoặc các tổ chức trong nước, nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, các hệ thống thông tin có cấp độ 3 trở lên mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đến quốc phòng.

+ Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, gây tổn hại tới sản xuất, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích công cộng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Quốc phòng

Căn cứ theo Điều 20 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trong ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng như sau:

- Chủ trì ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc Phòng.

- Tổ chức xây dựng lực lượng nghiệp vụ có tính chiến đấu cao, điều phối và sử dụng các nguồn lực quốc phòng để ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng với các mục đích phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; Ngăn chặn các lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin; hoặc các tổ chức trong nước, nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, các hệ thống thông tin có cấp độ 3 trở lên mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đến quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

- Chỉ đạo lực lượng thuộc quyền phối hợp với cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức huấn luyện, diễn tập nghiệp vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

- Tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện đặc thù cho thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao về hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Bộ Công an

Căn cứ theo Điều 21 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định Bộ Công an có trách nhiệm trong ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng như sau:

- Chủ trì ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, loại trừ các hoạt động trên không gian mạng đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp với cơ quan nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức huấn luyện, diễn tập nghiệp vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; thực hiện hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

- Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình, nguy cơ mất an ninh thông tin và các hoạt động có liên quan đến ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Bộ Ngoại giao

Theo Điều 23 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai giải pháp bảo vệ cho hệ thống thông tin trong các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp thực hiện công tác đối ngoại liên quan đến hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Bộ Tài chính

Theo Điều 25 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày về Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn hệ thống thông tin

Nguyên tắc và trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày về Nguyên tắc và trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Quy định về chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày quy định về chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng

Quy định về thông tin, tuyên truyền, giáo dục và hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về thông tin, tuyên truyền, giáo dục và hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Quy định về việc giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng

Quy định về xác định nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về xác định nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong giám sát an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong giám sát an toàn hệ thống thông tin