Trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp, Người quảng cáo và nghĩa vụ của người sử dụng trong việc chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ?

Theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định các khái niệm về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác như sau:

Tin nhắn rác bao gồm các loại:

a) Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo tại Nghị định này;

b) Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Thư điện tử rác bao gồm các loại:

a) Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các quy định về gửi thư điện tử quảng cáo tại Nghị định này;

b) Thư điện tử vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Cuộc gọi rác bao gồm các loại:

a) Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo tại Nghị định này;

b) Gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Vậy, Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp, Người quảng cáo và nghĩa vụ của người sử dụng trong việc chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được quy định như thế nào ?

Trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử

Căn cứ theo Điều 10 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử có trách nhiệm như sau:

1. Hướng dẫn Người sử dụng về cách thức chống thư điện tử rác.

2. Hướng dẫn, cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép Người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác.

3. Có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác và có giải pháp để tránh mất mát và ngăn chặn nhầm thư điện tử của Người sử dụng.

4. Giám sát, kiểm soát, rà quét hệ thống máy chủ thư điện tử của mình để đảm bảo không trở thành nguồn phát tán thư điện tử rác.

5. Căn cứ vào bộ tiêu chí nhận diện thư điện tử rác để thực hiện các biện pháp chống, ngăn chặn thư điện tử rác.

6. Lưu lại phần tiêu đề thư điện tử trong thời gian tối thiểu là 180 ngày để phục vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thư điện tử quảng cáo.

7. Báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trách nhiệm của Người quảng cáo

Căn cứ theo Điều 11 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định Người quảng cáo có trách nhiệm như sau:

- Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo (Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào) để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này.

- Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:

+ Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;

+ Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo;

+ Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký;

+ Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

- Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

- Có giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Người sử dụng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo.

- Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

- Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là 01 năm.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

Căn cứ theo Điều 12 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định người sử dụng có quyền và nghĩa vụ như sau:

+ Chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) hoặc của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử.

+ Được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo.

+ Phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử, Người quảng cáo và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp, Người quảng cáo và nghĩa vụ của người sử dụng trong việc chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Đầu tư cho công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Đầu tư cho công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P1)

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P2)

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại

Quy định về việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

Quy định về việc hợp tác quốc tế để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc hợp tác quốc tế để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trong việc chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày về Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trong việc chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác