Trách nhiệm của quản lý Nhà nước và các chủ thể trong công tác kiểm định ?

Kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc đo kiểm và chứng nhận thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc kiểm định không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp đối với chất lượng, an toàn của thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là tổ chức kiểm định) là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động dịch vụ kỹ thuật thuộc cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định theo quy định của pháp luật, được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm định.

Vậy, trách nhiệm của quản lý Nhà nước và các chủ thể trong công tác kiểm định thiết bị được quy định như thế nào ?

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác kiểm định

Căn cứ theo Điều 10 của Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2020 Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác kiểm định như sau:

1. Cục Viễn thông có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức kiểm định, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BTTTT;

b) Thanh tra, kiểm tra tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức kiểm định về việc chấp hành quy định về kiểm định trên phạm vi cả nước;

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác kiểm định trên phạm vi cả nước;

d) Công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông thông tin về các tổ chức kiểm định;

đ) Tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình triển khai công tác kiểm định trên phạm vi cả nước;

e) Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông những chính sách phù hợp liên quan đến công tác kiểm định.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm:

a) Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện công tác kiểm định trên địa bàn quản lý theo thực tế và thông tin được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông;

b) Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp về việc chấp hành quy định về kiểm định trên địa bàn quản lý;

c) Phát hiện và phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, báo cáo và đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông các biện pháp giải quyết.

Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định

Căn cứ theo Điều 11 của Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2020 Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trách nhiệm của các tổ chức kiểm định như sau:

+ Thực hiện thẩm định, cấp, giám sát và thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định theo đúng quy định.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu để cập nhật trực tuyến kết quả đo kiểm thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện của đơn vị đo kiểm.

+ Công khai trên trang thông tin điện tử về các nội dung liên quan đến kiểm định, bao gồm: các biểu mẫu hồ sơ kiểm định; quy trình thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định; thông tin về thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được cấp, tạm ngừng hoạt động, thu hồi, không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được kiểm định.

+ Hàng quý tổng hợp, báo cáo bằng văn bản giấy hoặc điện tử tới Cục Viễn thông tình hình triển khai công tác kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

+ Báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác kiểm định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 12 của Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2020 Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp như sau:

+Thực hiện các quy định về kiểm định tại Thông tư 07/2020/TT-BTTTT và các văn bản có liên quan.

+ Duy trì và đảm bảo sự phù hợp của thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi được kiểm định.

+ Trong quá trình sử dụng thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, khi phát hiện sự không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì phải tiến hành các biện pháp sau:

i) Nhanh chóng khắc phục sự không phù hợp, trong trường hợp đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được kiểm định: khi có sự thay đổi thông số kỹ thuật ngoài quy định cho phép hoặc khi có thay đổi công trình xây dựng lân cận dẫn đến mất an toàn phơi nhiễm trường điện từ, Giấy chứng nhận kiểm định đối với thiết bị đó sẽ hết hiệu lực và tổ chức, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, khắc phục những điểm chưa phù hợp và tiến hành kiểm định lại thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo thủ tục quy định phải ngừng hoạt động đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện;

ii) Báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý địa bàn có thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện về sự không phù hợp và kết quả khắc phục sự không phù hợp.

+ Chịu sự thanh tra, kiểm tra và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và của các Sở Thông tin và Truyền thông về công tác kiểm định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về trách nhiệm của quản lý Nhà nước và các chủ thể trong công tác kiểm định.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày các Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy định về việc giám sát và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc giám sát và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày các Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông