Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng, hạn mức giờ và hợp đồng thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục đại học là gì?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Khái quát về giảng viên thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục đại học

Thỉnh giảng được hiểu là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu chuẩn đến để thực hiện:

- Giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và đại học;

- Giảng dạy các chuyên đề;

- Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

- Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục;

- Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo.

Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng. Luật Giáo dục đại học quy định khái quát về giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học như sau:

Điều 57. Giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên

1. Giảng viên thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục.

Giảng viên thỉnh giảng thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng các quyền theo hợp đồng thỉnh giảng được ký giữa hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học với giảng viên thỉnh giảng.

2. Cơ sở giáo dục đại học được mời giảng viên thỉnh giảng, mời báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân ở trong nước và nước ngoài.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên.”

Theo đó, tại Điều 71 của Luật Giáo dục thì người đủ tiêu chuẩn làm nhà giáo thì mới được mời đến giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, những tiêu chuẩn đó là:

Điều 67. Tiêu chuẩn của nhà giáo

Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

2. Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

3. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.”

Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng

1. Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục đại học để lấy văn bằng trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; giảng viên thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà giáo; và là giảng viên trong biên chế, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học.

2. Đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục đại học để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân thì giảng viên thỉnh giảng phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

3. Đối với hoạt động hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì giảng viên thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về nhà giáo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục và quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

4. Đối với hoạt động hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục, giảng viên thỉnh giảng phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, chuyên đề, chương trình giáo dục; đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

5. Đối với hoạt động Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo; theo ngành, chuyên ngành thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

- Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước;

- Có sách chuyên khảo đã được xuất bản;

- Có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên;

- Có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu, thanh lý.

Hạn mức giờ thỉnh giảng

Tổng số giờ thỉnh giảng trong một năm học của một nhà giáo thỉnh giảng không vượt quá tổng định mức giờ giảng dạy và giờ dạy thêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo trong biên chế, nhà giáo cơ hữu thực hiện cùng nhiệm vụ.

Hợp đồng thỉnh giảng

1. Đối với nhà giáo thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức

- Hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng dân sự. Việc giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng thực hiện theo các quy định Bộ luật Dân sự. Không thực hiện hợp đồng lao động đối với hoạt động thỉnh giảng của cán bộ, công chức, viên chức. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc (căn cứ Điều 2 Luật Viên chức 2010). Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức 2019 thì công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong:

+ Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an.

- Trong hợp đồng thỉnh giảng phải có điều khoản nhà giáo thỉnh giảng cam kết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.

2. Đối với nhà giáo thỉnh giảng không phải là cán bộ, công chức, viên chức

- Đối với các hoạt động như là: Giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục đại học; Giảng dạy các chuyên đề; Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục, hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng lao động đã được quy định tại Bộ luật Lao động. Việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng, việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động.

- Đối với hoạt động tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo của giảng viên thỉnh giảng thì hợp đồng thỉnh giảng có thể là hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng hợp tác tùy theo thỏa thuận của các bên. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Việc giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng thực hiện theo các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về các hợp đồng đó.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục đại học

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động khoa học và công nghệ là gì?

Giáo dục 14/12/2021

Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động khoa học và công nghệ

Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 14/12/2021

Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Nội dung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học gồm những gì?

Giáo dục 21/12/2021

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Các tiêu chí cần đáp ứng khi đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Các tiêu chí cần đáp ứng khi đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Giáo dục 21/12/2021

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Quy định về đối tượng, hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về đối tượng, hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là gì?

Quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học là gì?