Vị trí, chức năng, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định là gì?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

Đối tượng thanh tra giáo dục

Các đối tượng của hoạt động thanh tra giáo dục nói chung đó là:

- Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề không thuộc đối tượng thanh tra giáo dục.

Nguyên tắc hoạt động thanh tra giáo dục

- Hoạt động thanh tra giáo dục phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

- Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Kết hợp giữa thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục và thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Vị trí, chức năng, tổ chức của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng) quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giáo dục, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng.

- Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và công chức khác.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Chánh Thanh tra Bộ) do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

- Thanh tra Bộ có các phòng nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 Luật thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Trong quản lý nhà nước về thanh tra giáo dục:

+ Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng.

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục.

+ Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở), thanh tra nội bộ của các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục.

+ Thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong hoạt động thanh tra:

+ Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục theo quy định.

+ Thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục đại học

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển là gì?

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển là gì?

Trách nhiệm của các Bộ, các cơ sở giáo dục và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện chế độ cử tuyển là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Trách nhiệm của các Bộ, các cơ sở giáo dục và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện chế độ cử tuyển là gì?

Trình tự họp Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được quy định như thế nào?

Giáo dục 30/12/2021

Trình tự họp Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được quy định như thế nào?

Quy định về trả và thu hồi chi phí bồi hoàn như thế nào?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về trả và thu hồi chi phí bồi hoàn như thế nào?

Học phí và khoản thu dịch vụ khác tại các cơ sở giáo dục đại học gồm những gì?

Giáo dục 30/12/2021

Học phí và khoản thu dịch vụ khác tại các cơ sở giáo dục đại học gồm những gì?

Quy định về nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Chuyển nhượng vốn và rút vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Giáo dục 30/12/2021

Chuyển nhượng vốn và rút vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?