Quản lý, bảo trì công trình đường bộ là gì?

Ngày nay, đất nước đang trong thời kỳ phát triển thuận lợi,tiên tiến nhưng lại có rất nhiều công trình giao thông đường bộ ngày càng bị xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của mọi người.Vậy nhà nước ta có những quy định để gì để  quản lý, bảo trì các công trình đường bộ này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dưới bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

Điều 48, Chương II, Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 ngày 13/11/2008 quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ như sau: 

“ Điều 48. Quản lý, bảo trì đường bộ

1. Bảo trì đường bộ là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của đường đang khai thác.

2. Đường bộ đưa vào khai thác phải được quản lý, bảo trì với các nội dung sau đây:

a) Theo dõi tình trạng công trình đường bộ; tổ chức giao thông; kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

3. Trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ quy định như sau:

a) Hệ thống quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm;

b) Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm. Việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

c) Đường chuyên dùng, đường không do Nhà nước quản lý khai thác, đường được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do chủ đầu tư tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc quản lý, bảo trì đường bộ.”

2. Nội dung quy định

2.1. Bảo trì đường bộ

- Căn cứ Khoản 1, Điều 48, Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về bảo trì đường bộ là:

Bảo trì đường bộ là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ.

Bảo trì công trình đường bộ là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường bộ theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác, sử dụng. Nội dung bảo trì công trình đường bộ có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sữa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình đường bộ.

Bảo trì công trình đường bộ được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và quy trình bảo trì công trình được phê duyệt.

Sửa chữa công trình đường bộ là các hoạt động khắc phục hư hỏng của công trình được phát hiện trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm bảo đảm sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường bộ. Sửa chữa công trình đường bộ bao gồm:

Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì.

Sửa chữa đột xuất công trình đường bộ được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình. Việc sửa chữa đột xuất do bão, lũ, lụt thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, lụt trong ngành đường bộ.

Việc bảo trì công trình đường bộ là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ. Các tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ đó là:

Các tuyến đường bộ đang khai thác chưa đạt cấp kỹ thuật phải được cải tạo, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường phù hợp.

Đường bộ xây dựng mới phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường và các quy định liên quan đến tổ chức giao thông, an toàn khai thác công trình đường bộ.

Đối với đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ và đường chuyên dùng khác áo dụng tiêu chuẩn quốc gia về đường bộ và tiêu chuẩn riêng của ngành đó.

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ của nước ngoài thì phải được chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

2.2. Nội dung quản lý, bảo trì đường bộ

- Căn cứ tại Khoản 2, Điều 48, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định nội dung quản lý, bảo trì đường bộ:

Theo dõi tình trạng công trình đường bộ; tổ chức giao thông; kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

Cụ thể tại thành phố Gia Nghĩa, để kịp thời triển khai công tác quản lý, sửa chữa bảo trì các tuyến đường địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Sở Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát và khả năng đáp ứng về nguồn vốn, UBND cấp huyện tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì các công trình đường bộ năm 2021 từ nguồn ngân sách cấp huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, các công việc trong kế hoạch bảo trì đường bộ gồm quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất. Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ phải có các thông tin: Danh mục, hạng mục công trình; khối lượng chủ yếu, kinh phí thực hiện; quy mô và giải pháp kỹ thuật sửa chữa, bảo trì; thời gian, phương thức thực hiện và mức độ ưu tiên.

2.3. Trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ

- Căn cứ tại Khoản 3, Điều 48, Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ:

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về hệ thống quốc lộ. Thống nhất quản lý nhà nước về đường bộ trong phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm tổ chức quản lý xây dựng, bảo trì hệ thống quốc lộ, các đường tham gia vận tải quốc tế, đường cao tốc (bao gồm cả quốc lộ, cao tốc đi qua đô thị); Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn thực hiện; Chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, bảo vệ công trình đường bộ do Trung ương quản lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, bảo vệ công trình đường bộ do địa phương quản lý; Xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hư hại của công trình đường quốc lộ do sự cố thiên tai, địch họa gây ra; đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hư hại của đường địa phương do sự cố thiên tai, địch họa gây ra.

Việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của dự án; Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ; Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật.

2.4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc quản lý, bảo trì đường bộ

- Căn cứ Khoản 4, Điều 48, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc quản lý, bảo trì đường bộ:

Công trình đường bộ khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, pháp luật về giao thông đường bộ.

Bảo trì công trình đường bộ phải thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì công trình đường bộ được cơ quan có thẩm quyền công bố áp dụng.

Quy trình quản lý, bảo trì công trình đường bộ được lập phù hợp với các bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình, loại công trình (đường, cầu, hầm, bến phà, cầu phao và công trình khác), cấp công trình và mục đích sử dụng công trình.

Việc quản lý, bảo trì công trình đường bộ phải đảm bảo duy trì tuổi thọ công trình, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt, an toàn cho người và tài sản, an toàn công trình, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Bài viết trên đây, Luật Hoàng Anh đã đi tìm hiểu rõ về những quy định về quản lý, bảo trì đường bộ. Những quy định này giúp nâng cao việc quản lý, bảo trì các công trình đường bộ được khắc phục hơn.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chuyển hướng xe và lùi xe được quy định như thế nào trong pháp luật hiện hành?

Giao thông 02/10/2021

Bài viết tìm hiểu về quy định chuyển hướng xe và lùi xe trong pháp luật hiện hành

Quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ và các trường hợp chở người trên xe chở hàng ?

Giao thông 02/10/2021

Bài viết làm rõ quy định xếp hàng hóa trên phương tiện đường bộ và trường hợp chở người trên xe chở hàng

Quyền ưu tiên của một số loại xe là gì?

Giao thông 02/10/2021

bài viết tìm hiểu về quyền ưu tiên của một số loại xe

Người điều khiển xe thô sơ cần phải đảm bảo những điều kiện gì khi tham gia giao thông?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết làm rõ quy định điều kiện của người điều khiển xe thô sơ khi tham gia giao thông

Xe máy chuyên dùng cần những điều kiện gì để tham gia giao thông?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định điều kiện đối với xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông

Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông là gì?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu về điều kiện của người lái xe khi tham gia giao thông

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ được quy định như thế nào?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ