Giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp như thế nào? (Phần 1)

1. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hằng tháng mà từ ngày 01/01/2007 trở đi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đối với trường hợp người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hằng tháng mà từ ngày 01/01/2007 trở đi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới thì tùy thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp để giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động trong trường hợp này vẫn bao gồm: Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động và mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

1.1. Mức trợ cấp một lần

Đối với người lao động có mức suy giảm khả năng lao động khi giám định tổng hợp lại dưới 31%:

a. Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức trợ cấp dựa trên mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 5) + [Số phần trăm chênh lệch giữa mức suy giảm khả năng lao động của người lao động và 5% x (mức lương cơ sở  x 0,5)]

Trong đó:

Mức lương cơ sở ở đây là mức lương cơ sở tại tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định Y khoa hoặc tại tháng được cấp giấy xác nhận nhiễm HIV/AIDS.

Ví dụ: Người lao động A đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trong đó có đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 08/2018. Tháng 11/2019 người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm khả năng lao động là 15%. Tháng 03/2020 người lao động bị chẩn đoán phát hiện bệnh nghề nghiệp, khi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (trong tháng 03/2020) thì mức suy giảm khả năng lao động được xác định là 20%. Lương cơ sở áp dụng vào năm 2020 là 1.490.000 Đồng. Suy ra:

Mức trợ cấp dựa trên mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định tổng hợp lại = (1.490.000 x 5) + (20 – 5) x (1.490.000 x 0,5) = 18.625.000 (Đồng).

b. Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức trợ cấp theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp x 0,5) + [(Số năm người lao động tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – 1) x (Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp x 0,3)]

Trong đó:

- Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động là lương tháng liền kề trước khi người lao động bị tai nạn, phát hiện bệnh nghề nghiệp sau cùng.

- Số năm người lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là số năm tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng.

Ví dụ: Người lao động A đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trong đó có đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 08/2018. Tháng 11/2019 người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm khả năng lao động là 15%. Tháng 03/2020 người lao động bị chẩn đoán phát hiện bệnh nghề nghiệp, khi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (trong tháng 03/2020) thì mức suy giảm khả năng lao động được xác định là 20%. Lương tháng 03/2020 của người lao động là 10.000.000 (Đồng). Thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động A là 01 năm 07 tháng. Suy ra:

Mức trợ cấp theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giảm định tổng hợp lại = (10.000.000 x 0,5) + 0 x (10.000.000 x 0,3) = 5.000.000 (Đồng).

1.2. Mức trợ cấp hằng tháng

Đối với người lao động có mức suy giảm khả năng lao động khi giám định tổng hợp lại từ 31% trở lên:

a. Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 30%) + [(Mức suy giảm khả năng lao động của người lao động - 31) x (Mức lương cơ sở x 2%)]

Trong đó: Mức lương cơ sở ở đây là mức lương cơ sở tại tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định Y khoa hoặc tại tháng được cấp giấy xác nhận nhiễm HIV/AIDS.

Ví dụ: Người lao động B đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trong đó có đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 08/2018. Tháng 11/2019 người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm khả năng lao động là 32%. Tháng 03/2020 người lao động bị chẩn đoán phát hiện bệnh nghề nghiệp, khi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (trong tháng 03/2020) thì mức suy giảm khả năng lao động được xác định là 35%. Lương cơ sở áp dụng vào năm 2020 là 1.490.000 Đồng. Suy ra:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động sau giám định tổng hợp lại = (1.490.000 x 30%) + (35 – 31) x (1.490.000 x 2%) = 566.200 (Đồng).

b. Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề hoặc của chính tháng đó x 0,5%) + [(Số năm người lao động đóng vào Quỹ - 01) x (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,3%)]

Trong đó:

- Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động là lương tháng liền kề trước khi người lao động bị tai nạn, phát hiện bệnh nghề nghiệp sau cùng.

- Số năm người lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là số năm tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng.

Ví dụ: Người lao động B đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trong đó có đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 08/2018. Tháng 11/2019 người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm khả năng lao động là 32%. Tháng 03/2020 người lao động bị chẩn đoán phát hiện bệnh nghề nghiệp, khi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (trong tháng 03/2020) thì mức suy giảm khả năng lao động được xác định là 35%. Lương tháng 03/2020 của người lao động là 10.000.000 (Đồng). Thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động A là 01 năm 08 tháng. Suy ra:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tổng hợp lại = (10.000.000 x 0,5%) + 0 x (10.000.000 x 0,3%) = 50.000 (Đồng)

Xem thêm:

Giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp như thế nào? (Phần 2)

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát như thế nào? (Phần 3)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau thương tật, bệnh tật tái phát

Tiền lương đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Tiền lương đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều kiện nào để người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 10/08/2021

Thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định lại sau khi thương tật, bệnh tật tái phát bao gồm những gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 12/08/2021

Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định lại sau khi thương tật, bệnh tật tái phát