Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P2)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:10 (GMT+7)

Phạt tiền đến 40.000.000 đồng trong an ninh trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính và phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong phòng cháy, ..

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Phạt tiền là một hình thức xử phạt chính được quy định tại Điều 21, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, không có một định nghĩa hay khái niệm về phạt tiền nhưng ngay trong ý các mặt chữ đã chỉ rõ cá nhân, tổ chức khi vi phạm bị phạt tiền thì phải nộp phạt bằng tiền mặt (tiền đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ do chính phủ quy định.

Trong cuộc sống, vi phạm hành chính không chỉ xảy ra một lĩnh vực duy nhất mà nó bao quát hầu khắp cách lĩnh vực quản lý Nhà nước, do đó, mỗi một lĩnh vực riêng sẽ thuộc thẩm quyền của một cơ quan quản lý hành chính riêng để đảm bảo chế độ chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Trong hình thức xử phạt tiền, mức phạt tiền tối đa các lĩnh vực được quy định tại Điều 24, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như sau:

1.2 Phạt tiền đến 40.000.000 đồng

Áp dụng trong lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính

Đối với các hoạt động nói trên, thì vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính khi xảy ra, mức độ ảnh hưởng đến xã hội. Các nghị định quy định chi tiết vấn đề này được thể hiện như sau:

- An ninh trật tự, an toàn xã hội: Quy định mức phạt tối đa tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 40.000.000 đồng, đối với tổ chức là 80.000.000 đồng

- Cản trở hoạt động tố tụng, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã: Được quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 82/2020/NĐ-CP, theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong các lĩnh vực: thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã là 40.000.000 đồng.

- Giao dịch điện tử, bưu chính được quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, theo đó, phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40.000.000 đồng.

Nhìn chung, các quy định này tương thích và xây dựng phù hợp dựa trên quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020 và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, mang tính răn đe đối với các hành vi xâm phạm tới quan hệ pháp luật nhà nước bảo vệ.

1.3 Phạt tiền đến 50.000.000 đồng

Áp dụng trong các lĩnh vực: phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng, chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen (trừ nguồn gen giống vật nuôi); trồng trọt (trừ phân bón); thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; đăng ký doanh nghiệp; kiểm toán nhà nước.

Các hoạt động liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng, chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen (trừ nguồn gen giống vật nuôi); trồng trọt (trừ phân bón); thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; đăng ký doanh nghiệp; kiểm toán nhà nước lại mang tính ảnh hưởng rộng hơn, đến nhiều đối tượng và có khả năng cao dẫn đến thiệt hại lớn trên thực tế mà Nhà nước cần phải quy định các mức phạt cao hơn cho hành vi vi phạm. Quy định cụ thể tại các Nghị định hướng dẫn sau đây:

- Phòng cháy, chữa cháy: Quy định tại Điều 4, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng và các hành vi cụ thể quy định tại Mục 3, Chương 2 Nghị định

- Cứu nạn, cứu hộ: Mặc dù trong công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn chịu sự điều chỉnh của Nghị định 83/2017/NĐ-CP song chưa quy định chi tiết về các vấn đề này. Hiện nay, ngày 21/05/2021, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Hồ sơ dự thảo Nghị định này gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định. Sửa đổi, bổ sung một số vấn đề cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Bổ trợ tư pháp: Bổ trợ tư pháp, bao gồm: luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại. Đây là các hoạt động liên quan đến hoạt động pháp luật cho nên cần phải nghiêm túc chấp hành. Khoản 3, Điều 4, Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp là 50.000.000 đồng và các hành vi cụ thể tại Chương II, Nghị định này

- Y tế dự phòng; Phòng, chống HIV/AIDS: Khoản 2, Điều 4, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà mức phạt tiền khác nhau nhưng không quá mức phạt tối đa quy định. Các hành vi cụ thể về vấn đề này được quy định tại Mục 1, chương II Nghị định

- Văn hóa; thể thao; du lịch: Các vấn đề này được quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Quản lý khoa học, công nghệ; Chuyển giao công nghệ: Khoản 2, Điều 3, Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định: Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. Các mức phạt tiền cụ thể được quy định tại Chương II của Nghị định

- Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Bảo trợ, cứu trợ xã hội: Khoản 1, Điều 3, Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em là 50.000.000 đồng. Các hành vi vi phạm cụ thể trong bảo trợ, cứu trợ xã hội được quy định tại Mục 1, Chương 2 và đối với bảo vệ, chăm sóc trẻ em thì quy định tại Mục 2, Chương 2 Nghị định này

- Phòng, chống thiên tai: Đối với vấn đề này, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 107/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai là 50.000.000 đồng và các vấn đề cụ thể tại Chương II của Nghị định này

- Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen (trừ nguồn gen giống vật nuôi): Được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 31/2016/NĐ-CP với mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. Hành vi vi phạm cụ thể được quy định tại Chương III, Nghị định này, Hiện nay, Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi một số vấn đề của Nghị định 31/2016/NĐ-CP đang có hiệu lực thi hành

- Trồng trọt (trừ phân bón): Hiện nay, Chính phủ đang đưa ra dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt và đang trong quá trình lấy ý kiến để tiến hành đưa vào hoạt động

- Thú y: Khoản 1, Điều 5, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, mức phạt tối đa là không quá 50.000.000 đồng với cá nhân và 100.000.000 đồng với tổ chức

- Kế toán; Kiểm toán độc lập: Được quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP, theo đó, Khoản 1, Điều 6 quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Các hành vi và mức phạt tiền cụ thể trong lĩnh vực kế toán được nêu lên tại Chương II và kiểm toán độc lập tại Chương III

- Phí, lệ phí: Được quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP, theo đó, Điểm b, Khoản 1, Điều 3 quy định phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, hóa đơn là 50.000.000 đồng. Quy định các hành vi với mức phạt tiền cụ thể được quy định tại Chương 3 Nghị định này.

- Quản lý tài sản công; Dự trữ quốc gia:: Vấn đề này được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000. 000 đồng đối với tổ chức. Các hành vi và mức phạt tiền cụ thể được quy định tại Chương II Nghị định

- Hóa đơn: Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Điểm b, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định Phạt tiền tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Phạt tiền tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Các hành vi cụ thể với mức tiền áp dụng được quy định tại Chương II Nghị định

- Hóa chất: Khoản 1, Điều 4, Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50.000.000 đồng. Quy định này đảm bảo tương thích so với quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Các hành vi và mức phạt tiền cụ thể được quy định cụ thể tại Chương II, Nghị định này

- Khí tượng thủy văn; Đo đạc và bản đồ:: Nghị định số 84/2017/NĐ-CP quy định, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn gồm: vi phạm các quy định về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; vi phạm các quy định về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; vi phạm các quy định về cung cấp, khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; vi phạm các quy định về tác động vào thời tiết và các hành vi vi phạm khác về khí tượng thủy văn quy định tại Nghị định này. Hiện nay, nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều khoản chi tiết và vẫn đảm bảo mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

- Đăng ký doanh nghiệp: Được quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP, mặc dù không nói đến về mức phạt tối đa song vẫn phải đảm bảo áp dụng quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

- Kiểm toán nhà nước: Đây là điều khoản mới được bổ sung vào Luật xử lý vi phạm hành chính. Mặc dù đã có dự thảo về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm toán song chưa có hiệu lực và được thông qua nên vẫn áp dụng các quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 và các thông tư, nghị định hướng dẫn khác

Như vậy, nhìn chung, về cơ bản, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính hầu như đều được cập nhật mới phù hợp với điều kiện kinh tế, hạn chế thấp nhất việc chồng chéo về các Nghị định hướng dẫn và văn bản gốc.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư