Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P4)

Phạt tiền là một hình thức xử phạt chính được quy định tại Điều 21, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, không có một định nghĩa hay khái niệm về phạt tiền nhưng ngay trong ý các mặt chữ đã chỉ rõ cá nhân, tổ chức khi vi phạm bị phạt tiền thì phải nộp phạt bằng tiền mặt (tiền đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ do chính phủ quy định.

Trong cuộc sống, vi phạm hành chính không chỉ xảy ra một lĩnh vực duy nhất mà nó bao quát hầu khắp cách lĩnh vực quản lý Nhà nước, do đó, mỗi một lĩnh vực riêng sẽ thuộc thẩm quyền của một cơ quan quản lý hành chính riêng để đảm bảo chế độ chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Trong hình thức xử phạt tiền, mức phạt tiền tối đa các lĩnh vực được quy định tại Điều 24, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như sau:

1.6 Phạt tiền đến 150.000.000 đồng

Áp dụng trong các lĩnh vực: quản lý giá; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư

Đối với quản lý giá; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư là những vấn đề ảnh hưởng đến toàn thể xã hội và cả kinh tế đất nước. Song cần phải quản lý chặt chẽ để tránh hậu quả của hành vi tác động vào mọi mặt. Các vấn đề này cụ thể được quy định tại các Nghị định sau:

- Quản lý giá: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở: Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

- Đấu thầu và đầu tư: Đây là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ kế hoạch và đầu tư và mức phạt tiền tối đai được áp dụng là 150.000.000 đồng

1.7 Phạt tiền đến 200.000.000 đồng

Áp dụng trong các lĩnh vực: sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là những ngành nghề, lĩnh vực mà khi vi phạm, có thể ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng khi tham gia vào quan hệ kinh tế. Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định đầy đủ, từ hành vi vi phạm đến việc giải thích, phân biệt từng vấn đề như thế nào và chốt lại ở mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức./

1.8 Phạt tiền đến 250.000.000 đồng

Áp dụng trong các lĩnh vực: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thủy lợi; sở hữu trí tuệ; báo chí

- Điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước: Vấn đề này được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng đối với tổ chức. Hành vi và mức phạt cụ thể được quy định tại Chương II Nghị định này.

- Ngoài ra, đối với lĩnh vực thủy lợi; Sở hữu trí tuệ; Báo chí cũng phải đáp ứng được các quy định về mức phạt tối đa được nói ở trên.

1.9 Phạt tiền đến 500.000.000 đồng: xây dựng; lâm nghiệp; đất đai; kinh doanh bất động sản

Xây dựng; lâm nghiệp; đất đai; kinh doanh bất động sản là những vấn đề liên quan đến quy hoạch đất đai, liên quan đến tài nguyên đất và Nhà nước cần phải quản lý hành chính chặt chẽ, đồng thời, phải xử phạt hành chính đáp ứng mức tiền tối đa trong lĩnh vực này là 500.000.000 đồng

1.10 Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng

Áp dụng trong các lĩnh vực: quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản.

- Quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Các hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài sử dụng, điều khiển tàu thuyền hoặc phương tiện khác hoạt động trong vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định 162/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền tại Khoản 1, Điều 3 là mức phạt tiền tối đa trong quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.

- Quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử: Vấn đề này được quy định tại Nghị định 107/2013/NĐ-CP, bao gồm hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, khai thác, quản lý và tháo dỡ cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ; thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng phóng xạ; sản xuất, lưu giữ, sử dụng, vận chuyển, chuyển giao, xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Khoản 1, Điều 4, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng. Mức phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.

- Tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng: Trong lĩnh vực này, áp dụng tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP với các hành vi tại Khoản 2, Điều 1 và Điểm a, Khoản 3, Điều 3 quy định về mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng.

- Hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác: Trong lĩnh vực dầu khí, áp dụng quy định tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP, trong lĩnh vực khoáng sản áp dụng Nghị định 36/2020/NĐ-CP đảm bảo được mức phạt tối đa trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính

- Bảo vệ môi trường: Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định về mức phạt tối đa tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Thủy sản: Trong lĩnh vực thủy sản, áp dụng mức tối đa quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 42/2019/NĐ-CP là mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng.

Như vậy, nhìn chung, trong việc quy định về mức phạt tiền tối đa thì đều áp dụng theo quy định chung trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Trừ một vài trường hợp chưa có nghị định hướng dẫn cụ thể, vẫn dựa theo Luật chung thì cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý hành chính Nhà nước.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính ở ngoài lãnh thổ nước Việt Nam là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Điều 20, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định Áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 ra đời, được SĐ, BS vào năm 2020 là một văn bản pháp lý quan trọng quy định những quy tắc xử sự chung trong việc XLVPHC. Theo đó, tại điều 21 quy định, có 05 hình thức xử phạt chính và 03 hình thức xử phạt bổ sung

Cảnh cáo hành chính là gì? So sánh hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt cảnh cáo?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi VPHC do người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 thực hiện

Phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Dân Sự 26/07/2021

Phạt tiền là một hình thức xử phạt chính được quy định tại Điều 21, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Dân Sự 26/07/2021

Phạt tiền là một hình thức xử phạt chính được quy định tại Điều 21, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Trong hình thức xử phạt tiền, mức phạt tiền tối đa các lĩnh vực được quy định tại Điều 24, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Phạt tiền đến 40.000.000 đồng trong an ninh trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính và phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong phòng cháy, ..

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực trong xử lý vi phạm hành chính là gì? (P3)

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Phạt tiền đến 75.000.000 đồng cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; giáo dục và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược, trang thiết bị y tế; chăn nuôi; phân bón ...