Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính là gì?

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 bên cạnh quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, của Ủy ban nhân dân và những tổ chức, cá nhân khác thì tại Điều 18, quy định về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm sau đây:

a) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Không được can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình theo quy định của pháp luật;

c) Không được để xảy ra hành vi tham nhũng của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính do mình quản lý, phụ trách;

d) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước,[18] Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây:

a) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình;

b) Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình;

c) Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong ngành, lĩnh vực do mình phụ trách theo quy định của pháp luật;

d) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

3.[19] Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Nội dung:

Chế độ thủ trưởng là chế độ lãnh đạo, làm việc trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức có toàn quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức do mình quản lý. Chế độ thủ trưởng thường được áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn (Bộ, cơ quan ngang Bộ) hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (Sở, Phòng, Ban, Ngành). Bộ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng Phòng... là những người có toàn quyền tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức và chịu trách nhiệm trước cấp trên về quyết định của mình.

Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính bao gồm nghĩa vụ, quyền và tính chịu trách nhiệm. Điều này được hiểu như sau:

Nghĩa vụ của thủ trưởng, cơ quan đơn vị có thể được hiểu là những hoạt động họ nên thực hiện, phải thực hiện hoặc không được phép thực hiện trong hiện tại và tương lai. Theo cách hiểu này, nghĩa vụ của thủ trưởng bao gồm các khía cạnh là những việc nên làm, những điều phải làm và những điều không được làm.

Những việc nên làm là những việc người đứng đầu thực hiện xuất phát từ sự ý thức một cách tự giác về sứ mệnh của bản thân. Điều này đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể vượt qua những gì pháp luật quy định với mục đích đạt đến hiệu quả cao nhất trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và xử lý vi phạm hành chính nói riêng

Những điều phải làm là những nghĩa vụ cụ thể (hoặc công vụ cụ thể) được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như nhiệm vụ, công vụ. Đó là những việc mà người đứng đầu có bổn phận bắt buộc phải hoàn thành theo quy định pháp luật.

Những điều không được làm là những điều thủ trưởng, cơ quan đơn vị bị hạn chế không được làm do đặc trưng của nền công vụ và của vị trí người đứng đầu.

Như vậy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có các nghĩa vụ mà bất cứ người nào ở vị trí cao nhất trong tổ chức cũng phải thực hiện, đó là thực hiện vai trò của người lãnh đạo như: thiết lập tầm nhìn cho tổ chức; tập hợp quần chúng; cổ vũ, động viên toàn bộ đội ngũ; xây dựng chiến lược cho tổ chức; ra quyết định; tạo ra những sự thay đổi; tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh[13], đồng thời thực hiện vai trò của người quản lý như lập kế hoạch, ngân sách, tổ chức, biên chế, kiểm soát, và giải quyết vấn đề. Trong xử lý vi phạm hành chính, bao gồm các nghĩa vụ sau:

- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính:

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

Không được để xảy ra hành vi tham nhũng của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính do mình quản lý, phụ trách;

- Đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước,[18] Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình;

Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình;

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong ngành, lĩnh vực do mình phụ trách theo quy định của pháp luật;

Phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.

Về quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác xử lý vi phạm hành chính:

Quyền là khả năng xử sự nhất định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác nhằm thực thi nhiệm vụ được giao. Quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác được cụ thể hóa bằng quyền hạn. Với tư cách là người lãnh đạo, quản lý nói chung, người đứng đầu cơ quan xử lý hành chính Nhà nước cần có quyền hạn tương ứng để thực hiện các nghĩa vụ. Có thể như quyền tương ứng với các nghĩa vụ quản lý cán bộ, công chức, quản lý tài chính, tài sản, quản lý thông tin, người đứng đầu cần có các quyền hạn trong các lĩnh vực này, thể hiện tập trung trong quyền ra quyết định theo ý chí của bản thân. Như vậy, trong bộ máy xử lý vi phạm hành chính, người đứng đầu là vị trí có quyền quyết định cao nhất. Tuy nhiên, do cơ quan quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm như tính thứ bậc và chỉ hoạt động trong phạm vi thẩm quyền theo quy định, nên quyền hạn của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác xử lý vi phạm hành chính chỉ được giới hạn trong phạm vi được phân công, phân cấp theo quy định pháp luật.

Quyền hạn của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác được quy định trong từng lĩnh vực cụ thể, trong các văn bản xử lý vi phạm hành chính cụ thể mà Chính phủ ban hành.

Về việc chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác

Theo nghĩa rộng, “chịu trách nhiệm” là nhận trách nhiệm về sự thành, bại của một công việc, một công tác đã nhận, là hệ quả một người phải nhận lấy từ sự ràng buộc giữa quyền và nghĩa vụ: làm tốt thì được khen thưởng, làm hỏng thì chịu phạt. Theo nghĩa này, được khen thưởng hay phải chịu phạt cũng đều có nghĩa là chịu trách nhiệm. Theo nghĩa hẹp, chịu trách nhiệm đồng nghĩa với sự trừng phạt, là việc phải gánh chịu một hậu quả bất lợi từ việc thực hiện không đúng, không tốt các nghĩa vụ và quyền. Trong bài viết này, chúng tôi hiểu “chịu trách nhiệm” theo nghĩa hẹp, là chế tài chịu trách nhiệm.

Nếu kết quả thực hiện những nghĩa vụ và quyền không tốt, thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác sẽ phải chịu trách nhiệm. Tương ứng với quyền quyết định cao nhất, bao quát các lĩnh vực, các hoạt động về xử lý vi phạm hành chính, thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác phải là người chịu trách nhiệm về các lĩnh vực, các hoạt động cũng như về kết quả hoạt động của công tác xử lý vi phạm hành chính. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác phải chịu trách nhiệm trước các chủ thể khác nhau với các hình thức chế tài khác nhau tùy thuộc vào đó là loại hình trách nhiệm chính trị, pháp lý hay đạo đức.

Tuy nhiên, nhìn chung lại thì trách nhiệm ở đây thiên hướng về đảm bảo công tác thi thành và thực hiện pháp luật, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời, nghiêm minh, đúng thẩm quyền.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 3, Điều 15, Luật XLVPHC năm 2012

Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Điều 16, Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính gồm trong xử phạt vi phạt hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 20/07/2021

Bày viết trình bày về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm phạt vi phạm hành chính

Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hành chính được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 20/07/2021

Bài viết trình bày về xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hành chính

Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Điều 17, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây

Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là gì? (P3)

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này; kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về XLVPHC để xây dựng CSDL quốc gia

Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là gì? (P4)

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Thi hành pháp luật hay thực thi pháp luật là một hệ thống mà một số thành viên của xã hội hành động theo một phong cách có tổ chức để thực thi pháp luật bằng cách khám phá, ngăn chặn, phục hồi, hoặc trừng phạt những người vi phạm luật lệ và các quy tắc