Mẫu đơn đề nghị cấp, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Mẫu số 01, Phụ lục IV, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

..........., ngày…tháng…. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: …………………………. Ngày cấp:……………, Nơi cấp……………………………..

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

6. Số điện thoại: ………………………………….. Địa chỉ Email: ……………………

7. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành hệ đào tạo): ………………………..

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:…… năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: ………….Ngày cấp ……………Nơi cấp: …………………..

Lĩnh vực hoạt động xây dựng:…………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng(2):

STT

Thi gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập(Ghi rõ tên đơn vị, sđiện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

1. Tên Dự án/công trình: …………

Nhóm dự án/cấp công trình: ………

Loại công trình: ………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:…………… 

2. ......

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:………………………………………….. Hạng:…………………

□ Cấp lần đầu

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………….

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2) Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

Mẫu đơn chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

Mẫu số 03, Phụ lục IV, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mãu đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

..........., ngày…tháng…. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Họ và tên: ............................................... 2. Ngày, tháng, năm sinh: .................................

3. Quốc tịch: ..........................................................................................................................

4. Hộ chiếu số: .............. Ngày cấp: .............. Nơi cấp: .........................................................

5. Số điện thoại: ............................................... 6. Địa chỉ Email: ..........................................

7. Đơn vị công tác: ................................................................................................................

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...........................................

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề (năm, tháng): ...............................................

10. Chứng chỉ hành nghề số: ........ Ngày cấp: ....... Nơi cấp: ..........................................

Lĩnh vực hoạt động xây dựng ..........................................................................................

II. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thi gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập(Ghi rõ tên đơn vị, sđiện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

1. Tên Dự án/công trình: …………

Nhóm dự án/cấp công trình: ………

Loại công trình: ………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:…………… 

2. ......

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các nội dung sau:

Lĩnh vực hoạt động: ...............................................Hạng: ...............................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Giá thuê máy trong thi công xây dựng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá thuê máy trong thi công xây dựng

Từ ngày 15/10/2021, Danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021