Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Pháp luật quy định như thế nào về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:58 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng để đảm bảo hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Với nhịp sống hiện đại và luôn thay đổi từng ngày, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dù đã được thông qua cũng cần phải thay đổi để bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Căn cứ tại Điều 46, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau: 

1. Quy định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể:

1.1. Về căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cụ thể căn cứ tại Điều 53, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017) quy định về căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh như sau:

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi có một trong các căn cứ như có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch, có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp, có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch; do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch; do biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch; do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch hoặc do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.2. Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh

a. Về trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 54, Luật Quy hoạch năm 2017, trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và cung cấp thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại Chương II và Chương III của Luật Quy hoạch năm 2017.

b. Về thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia là Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là Thủ tướng Chính phủ.

2. Quy định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 46, Luật đất đai năm 2013, sửa đổi bổ sung tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định cụ thể như sau:

2.1. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Quy hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nói riêng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân ở địa phương, và có thể có ảnh hưởng tới các quy hoạch, kế hoạch khác nữa. Do vậy, pháp luật hiện hành về đất đai đã quy định 03 căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất; do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất và có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

2.2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo các quy định tại Điều 42, 43, 44 và Điều 48 của Luật đất đai năm 2013 về việc lập, lấy ý kiến, thẩm định và công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

2.3. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Tương tự như quy định về thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó.

Cụ thể, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

3. Các quy định về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

3.1. Về thời điểm, nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt.

3.2. Về quy trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo các quy định tại Điều 42,43,44 và Điều 48 của Luật đất đai năm 2013 về việc lập, thẩm định và công khai kế hoạch sử dụng đất.

3.3. Về thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của cấp đó.

Cụ thể: 

+ Đối với kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Quốc hội có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

+ Đối với kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

+ Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Trước khi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các danh mục dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư