Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:57:51 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động đó là doanh nghiệp phải có người đại diện theo pháp luật. Pháp luật Việt Nam quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Khái niệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo Bộ Luật dân sự 2015 “Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Lấy cơ sở từ định nghĩa về người đại diện trong pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp đã đưa ra định nghĩa về người đại điện theo pháp luật trong doanh nghiệp cụ thể như sau:  "Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật" ( khoản 1 điều 12 luật doanh nghiệp 2020). Như vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân nhân danh công ty để thực hiện các giao dịch dân sự và đại diện tham gia, tiến hành các hoạt động tố tụng trong và ngoài tòa án cho doanh nghiệp.

Đặc điểm của người đại diện theo pháp luật

Thứ nhất, người đại diện của doanh nghiệp phải là cá nhân và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Theo Bộ luật dân sự 2015 "Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự "( điều 19). Một cá nhân chỉ được coi là có đầy đủ năng lực hành vi dân sự khi đã đủ 18 tuổi và không bị tòa án tuyên bố là người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Quy định này nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp bởi người đại diện nhân danh công ty thực hiện các giao dịch dân sự do vậy người đại diện phải là người có năng lực nhận thức đầy đủ.

Thứ hai, khi thực hiện việc đại diện người đại diện nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp. Người đại diện của doanh nghiệp chỉ được nhân danh doanh nghiệp tham gia giao kết và thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích của của doanh nghiệp.

 

Thứ ba, người đại diện chỉ được nhân danh doanh nghiệp thực hiện các giao dịch trong phạm vi đại diện. Các giao dịch do người đại diện xác lập chỉ có hiệu lực pháp lý khi giao dịch đó nằm trong phạm vi được đại diện. Bởi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người đại diện và bên thứ ba có phát sinh  hay không phụ thuộc vào việc người đại diện có thực hiện đúng phạm vi đại diện của mình hay không. Do đó, khi giao kết một giao dịch dân sự đồi hỏi các bên phải nắm rõ đối phương đồng thời  người đại diện phải cung cấp thông tin về phạm vi đại diện của mình.

Vai trò của người đại điện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Bởi người đại diện theo pháp luật là một trong các điều kiện pháp lý để doanh nghiệp được thành lập.

Bên cạnh việc việc duy trì mối quan hệ với các chủ sở hữu của doanh nghiệp, với khách hàng, đối tác,... người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp như xác lập các giao dịch dân sự, đại diện cho doanh nghiệp tham gia tố tụng. Bởi doanh nghiệp là một pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ trước pháp luật.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể tự mình thực các quyền và nghĩa vụ của mình mà quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chỉ được thực hiện thông qua cơ chế người đại diện.

Số lượng người đại diện theo pháp luật.

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về số lượng người đại diện theo pháp luật như sau:  "Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan"  ( Khoản 2 điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 ).

Theo đó, pháp luật không quy định cụ thể doanh nghiệp phải có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật.  Doanh nghiệp có quyền được lựa chọn số lượng người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp và được ghi nhân trong điều lệ công ty. Song mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất một  người đại diện để thực hiện các công việc đại diện của công ty. 

Việc doanh nghiệp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp phải làm rõ thẩm quyền của từng người đại diện tránh trường hợp có sự chồng chéo quyền giữa những người đại diện. Đồng thời việc phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện phải được ghi trong điều Điều lệ của doanh nghiệp. Trong trường hợp mà doanh nghiệp không phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì mỗi người đại diện đều đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

Bên cạnh đó pháp luật cũng quy định doanh nghiệp phải luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Bởi người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp trong việc tổ chức nội bộ và giao dịch với bên ngoài. Do đó, để thực hiện tốt trách nhiệm của mình họ phải luôn có mặt ở công ty để thực hiện việc đại diện của mình. Trong trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày tại Việt Nam thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ủy quyền  bằng văn bản  cho người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ  của người đại diện.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Bên cạnh việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn phải có trách nhiệm sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

- Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm nêu trên.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện được quy định như thế nào? Tổ chức lại doanh nghiệp Thành lập công ty xây dựng có cần bằng cấp không? Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tất tần tật về thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam Đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như thế nào? Cụm công nghiệp là gì và sự khác nhau giữa khu công nghiệp với cụm công nghiệp? Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc, chuẩn mực và đối tượng trong hoạt động kế toán Mã ngành nghề kinh danh có điều kiện là gì? So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp? So sánh Công ty cổ phần và Công ty TNHH? Lệ phí giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án? Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ Mẫu thông báo thành lập chi nhánh ở nước ngoài Mẫu thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ? Lệ phí thành lập văn phòng đại diện được quy định như thế nào?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư