Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về việc phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:03 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 6 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) tuân thủ pháp luật về phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội được quy định như sau:

“Điều 6. Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội

1. Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị, cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.”

2. Một số khái niệm.

Để tìm hiểu kỹ hơn về quy định của BLTTHS năm 2015 quy định về phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội, ta cần phải làm rõ thế nào là “nguyên nhân phạm tội” ? Và “điều kiện phạm tội” là gì?

Nguyên nhân phạm tội” chúng ta có thể hiểu là tổng hợp cá nhân tố mà sự tác động qua lại giữa chúng đưa đến việc thực hiện của người phạm tội. Hoặc có thể hiểu rằng: Cá nhân chịu tác động từ môi trường sống tiêu cực khi gặp những tình huống cụ thể sẽ hình thành nên nhân cách sai lệch dẫn đến từ đó cá nhân nảy sinh ý định phạm tội đồng thời tiếp tục gặp những tình huống cụ thể khác dẫn đến cá nhân đó thực hiện phạm tội.

“Điều kiện phạm tội” là những yếu tố làm cho tội phạm nảy sinh và nảy sinh trở lại, tiếp tục tồn tại hoặc phát triển, làm cho tội phạm ngày càng phổ biến và nghiêm trọng.

Như vậy, nguyên nhân và điều kiện phạm tội là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết toàn diện vụ án trong đó có khía cạnh xã hội học, tức là tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, phục vụ cho việc ban hành chính sách pháp luật của nhà nước trong việc phòng, chống tội phạm.

3. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội.

Đây là điều luật mới được quy định trong BLTTHS 2015 nhằm làm rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cũng như cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Theo điều luật, trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chỉ có trách nhiệm giải quyết vụ án mà còn có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

Ví dụ: Điều 264 BLTTHS năm 2015 có quy định:

 “Cùng với việc ra bản án, Tòa án kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp cần thiết để khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm tại các cơ quan, tổ chức đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Tòa án, cơ quan, tổ chức nhận được kiến nghị phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết về những biện pháp đã được áp dụng.”

Hiện nay, chống và phòng ngừa tội phạm là hai yếu tố không tách rời trong hoạt động tố tụng hình sự, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần phải có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội để từ đó sẽ yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng và có những biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Vì mỗi tội phạm thực hiện đều có những nguyên nhân và điều kiện nhất định và khi một tội phạm đã thưc hiện hành vi phạm tội, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự một cách chính xác, nhanh chóng và công minh, không để lọt tội phạm, không làm oan cho người vô tội. Đặc biệt, ngoài những hoạt động trên các cơ quan hay những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng còn có trách nhiệm phát hiện và khắc phục nguyên nhân, tìm ra được điều kiện phạm tội, bởi lẽ việc làm đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

 Tại nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng nếu rõ: “Coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tư pháp, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Xây dựng cơ chế phát huy sức mạnh của nhân dân, cơ quan, các tổ chức quần chúng trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng”. Như vậy, việc phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, để yêu cầu kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hàng tố tụng. Đây là nhiệm vụ không kém phần quan trọng so với nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đầy đủ.

4. Cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện yêu cầu kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan tổ chức hữu quan phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ. Dựa trên những tiêu chí và điều kiện phạm tội cụ thể, các cơ quan và tổ chức hữu quan cần phải đề xuất ra những biện pháp khắc phục và phòng ngừa cụ thể. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị, cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của có quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong thời hạn nói trên, cơ quan, tổ chức hữu quan phải thông báo ngay cho cơ quan phát hành kiến nghị và khẩn chương có văn bản trả lời trong thời hạn sớm nhất có thể. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện yêu cầu, kiến nghị đề xuất ra những biện pháp khắc phục và phòng ngừa tại cơ quan, tổ chức hữu quan của mình do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiến nghị, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Như vậy, loại trừ nguyên nhân và điều kiện phạm tội là rất cần thiết để tạo dựng một xã hội lành mạnh, ổn định và có trật tự. Do đó trong quá trình giải quyết vụ án, đòi hỏi phải giải quyết đồng thời việc phát hiện và khắc phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội với tư cách là yếu tố bên trong phát sinh ra tội phạm và môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi bên ngoài. So với BLTTHS năm 2003, điều luật đã bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện, trả lời việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo đảm tính hiệu quả các yêu cầu, kiến nghị của Tòa án đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc áp dụng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa trong hoạt động tố tụng.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2019 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ tư pháp trong công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Chế độ liên lạc của phạm nhân Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của các bên khiếu nại trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư