Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là gì?

Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là một hình thức quản lý xã hội dưa trên cơ sở của pháp luật – hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức xã hội do nhà nước ủy quyền, được tiến hành trên cơ sở pháp luật, để thi hành pháp luật nhằm thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ trọng yếu trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại Chương VI như sau:

“Điều 44. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống ma túy.

4. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

5. Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

6. Tổ chức đấu tranh phòng, chống ma túy.

7. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng, chống ma túy.

9. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

10. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

11. Khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.”

Theo đó, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

- Về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trường, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy

Trên thực tế, công tác phòng, chống ma túy đã được nhà nước xây dựng và triển khai thông qua các văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và đặc biệt tại Chỉ thị 06/CT/TW ngày 31/11/1996 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy;  Chỉ thị số 21 ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Các kế hoạch chương trình hành động cụ thể về ma túy: Các chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 1998 - 2000, giai đoạn 2001 – 2005, giai đoạn 2006 – 2010, giai đoạn 2011- 2015 liên tục được xây dựng và triển khai thực hiện, tổng kết trên phạm vi toàn quốc.

- Về hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

Ban hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000, sau đó tiến hành sửa đổi, bổ sung năm 2008. Đến năm 2021, Quốc hội tiếp tục lập dự thảo Luật phòng, chống ma túy năm 2021, sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2000 để phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác phòng, chống ma túy, những thay đổi và diễn biến phức tạp trong các hoạt động liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, thực hiện ban hành và sửa đổi Bộ luật Hình sự quy định các tội liên quan đến ma túy nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như có chế tài xử phạt đối với các hành vi này.

- Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống ma túy

Tăng cường tổ chức các hôi nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát, xây dựng, hoàn thiện các quy trình, kỹ năng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Củng cố kiện toàn bộ máy, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, giám định viên làm công tác giám định, bảo đảm bổ trợ tốt hơn cho công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự về ma túy.

Tăng cư­ờng, củng cố lực lư­ợng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý đủ năng lực, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; từng bước đào tạo huấn luyện để đội ngũ cán bộ chiến sỹ giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng có hiệu quả trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy như kiểm định, giám định, sản xuất, bảo quản, vận chuyể, xuất nhập khẩu hợp pháp các chất ma túy,… và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích khác.

- Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau canghiện ma túy

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy hiện hành.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy

Xây dựng chương trình, kế hoạch, gia tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các bộ, ngành, địa phương; xây dựng các phóng sự, thông điệp và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, Internet, đồng thời, có biện pháp hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy qua các mạng này.

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Nâng cao khả năng hợp tác cho các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy trong nước với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới; ưu tiên hợp tác với các nước có chung đường biên giới, khu vực; đào tạo và tạo điều kiện cho cán bộ có năng lực làm việc tại các tổ chức về phòng, chống ma túy quốc tế.

Nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh chống tội phạm ma túy; chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; đề xuất đàm phán ký kết các kế hoạch, chương trình và Hiệp định phòng, chống ma túy mới.

Trên đây là một số những nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy mà các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện. Bộ Công an là cơ quan tiên phong giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Các Bộ, cơ quan, ban ngành khác có trách nhiệm phối hợp với nhà nước để thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan