Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện được quy định như thế nào?

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do cá nhân, tổ chức thành lập phải thực hiện theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003, Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định về thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện như sau:

1. Phạm vi cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ quy định giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện được cấp cho cơ sở cai nghiện hoạt động theo một trong các phạm vi sau:

- Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

- Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;

- Thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi theo các nội dung như trên.

2. Lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập phải có bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với cơ sở cai nghiện khác phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải.

Tài liệu này giúp các cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành xem xét, xác nhận việc đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật của cơ sở cai nghiện và quyết định việc cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho cơ sở cai nghiện đó.

- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định của Thông tư này, gồm: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.

Tài liệu này giúp các cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành xem xét, xác nhận việc đáp ứng các điều kiện về nhân sự theo quy định của pháp luật của cơ sở cai nghiện và quyết định việc cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho cơ sở cai nghiện đó.

- Đối với cơ sở thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi phải có thêm bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.

* Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp

Để được gia hạn, trong hồ sơ đề nghị gia hạn phải có giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trước đó nhưng hết hạn.

- Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.

Tài liệu này giúp các cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành đánh giá những kết quả mà cơ sở cai nghiện đã đạt được và những hạn chế trong thời gian tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy từ đó xem xét việc gia hạn giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

3. Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Sau khi lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục sau:

 - Gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội).

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động phải gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hết hạn tối thiểu là 30 ngày làm việc.

- Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian 20 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục này giúp cơ quan có thẩm quyền đánh giá, kiểm tra, xác nhận các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự cũng như những tài liệu liên quan mà cơ sở cai nghiện hiện có và cung cấp.

- Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu [1] cho các cơ sở trong thời gian 20 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Trong trường hợp, nếu không cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở cai nghiện [2]

- Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy được làm thành 03 bản: 01 bản lưu tại Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; 01 bản lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) nơi Cơ sở cai nghiện đóng trụ sở và 01 bản cho cơ sở cai nghiện đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Luật Hoàng Anh

Tài liệu tham khảo:

[1] Phụ lục 5 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

[2] Điều 12 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ.

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện là tổ chức như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 24/06/2021

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện là cơ sở cai nghiện được thành lập bởi cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật về điều kiện, thẩm quyền, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động