Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện như thế nào?

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện là việc người nghiện chất dạng thuốc phiện đang điều trị ở cơ sở điều trị, có nhu cầu và điều kiện chuyển đến cơ sở điều trị khác để tiếp tục quy trình điều trị của mình.

Người nghiện chất dạng thuốc phiện chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

1. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

- Người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng (người bệnh) làm đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và nộp đơn cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh đang điều trị.

- Người đứng đầu cơ sở điều trị sau khi nhận đơn đề nghị của người bệnh có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (bản tóm tắt bệnh án) theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để cấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi.

Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thể của người bệnh giúp cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển đến có thể nắm bắt được quá trình điều trị của người bệnh ở cơ sở điều trị trước đó để theo dõi, quản lý và thực hiện các phương pháp điều trị phù hợp.

- Người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong trường hợp cơ sở điều trị bị đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Cơ sở điều trị vi phạm hành chính bị đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Trong trường hợp cơ sở điều trị bị đình chỉ có thời hạn, người nghiện chất dạng thuốc phiện đang điều trị tại cơ sở phải chuyển tiếp điều trị để đảm bảo quy trình điều trị và sức khỏe của mình. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển tiếp như sau:

- Ngay khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đình chỉ hoạt động có thời hạn, cơ sở điều trị bị đình chỉ có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để cấp cho người bệnh.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đình chỉ hoạt động có thời hạn, Sở Y tế nơi cơ sở điều trị bị đình chỉ đặt trụ sở có trách nhiệm chỉ định các cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện chuyển tiếp điều trị cho người bệnh của cơ sở điều trị bị đình chỉ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chỉ định của Sở Y tế, cơ sở điều trị được chỉ định có trách nhiệm tiếp nhận điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người bệnh của cơ sở điều trị bị đình chỉ.

Điều này đảm bảo nhanh chóng, kịp thời tiếp nhận người bệnh đang điều trị tại cơ sở điều trị bị đình chỉ để tiếp tực điều trị cho họ.

- Cơ sở điều trị bị đình chỉ có trách nhiệm chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người bệnh về điều trị lại tại cơ sở điều trị sau khi Sở Y tế thực hiện thủ tục công bố lại đối với cơ sở điều trị khi hết thời hạn bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Đây là thủ tục sau khi cơ sở điều trị bị đình chỉ hết thời hạn đình chỉ và được công bố đủ điều kiện điều trị lại theo quy định của pháp luật thì cơ sở điều trị này có trách nhiệm chuyển tiếp người bệnh về điều trị lại tại cơ sở mình.

3. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuc phiện trong trường hợp cơ sở điều trị đ nghị hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Các trường hợp hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được thực hiện theo điểm d và điểm đ khoảng 2 Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Trong trường hợp này, việc chuyển tiếp thực hiện như sau:

- Ngay khi có văn bản đề nghị Sở Y tế hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện, cơ sở điều trị có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án Mẫu số 04 theo  quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để cấp cho người bệnh

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ định các cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện chuyển tiếp điều trị cho người bệnh của cơ sở điều trị đề nghị hủy hồ sơ công bố.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chỉ định của Sở Y tế, cơ sở điều trị được chỉ định có trách nhiệm tiếp nhận điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người bệnh của cơ sở điều trị đề nghị hủy hồ sơ công bố.

4. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

Người nghiện chất dạng thuốc phiện ở các cơ sở quản lý là học viện, phạm nhân, trại viên, học sinh tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện với các đối tượng này như sau:

- Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để cấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi.

- Cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

Người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý là các đối tượng sau khi chấp hành xong quyết định bị quản lý tại các cơ sở quản lý như cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và được trở về cộng đồng và có nhu cầu chuyển tiếp điều trị tại cơ sở điều trị ngoài cộng đồng.

Thủ tục được thực hiện như sau:

- Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để cấp cho người bệnh khi người đó trở về cộng đồng.

- Người đứng đầu cơ sở điều trị ngoài cộng đồng nơi người bệnh đăng ký điều trị có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trình tự, thủ tục điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 27/06/2021

Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế