Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm được quy định như thế nào?

Trung tâm quản lý sau cai nghiện (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) thành lập để thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng có nguy cơ tái nghiện cao.

Trình tự, thủ tục áp dung biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm được quy định chi tiết tại Chương 3 Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

Các cá nhân, tổ chức áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

1. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Điều 17 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm là:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội) quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.

2. Trình tự áp dụng biện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục như sau:

* Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi Trung tâm

- Trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc 45 ngày, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội có trách nhiệm:

+ Lập hồ sơ các đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao và tổ chức Hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao.

+ Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.

- Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú bao gồm những nội dung sau:

+ Hồ sơ của đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc (Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội) (Bản sao có đóng dấu của cơ sở cai nghiện ma túy) gồm các tài liệu: Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền; bản tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; giấy khám sức khỏe của học viên do cơ quan y tế quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe; tài liệu, hồ sơ quản lý học viên trong quá trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Bản kiểm điểm quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian ở Trung tâm của người cai nghiện, có nhận xét đánh giá của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

+  Biên bản của Hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao tại Trung tâm; các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.

+ Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội gửi Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

* Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi Trung tâm của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.

- Quyết định phải ghi rõ ngày, tháng, năm ký quyết định; họ, tên, chức vụ của người ký quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người sau cai nghiện; thời hạn và nơi thi hành quyết định, cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định.

- Quyết định được gửi cho các cá nhân, tổ chức sau: người sau cai nghiện và gia đình người đó, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội đang quản lý người sau cai nghiện, Trung tâm quản lý người sau cai nghiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

- Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm có hiệu lực thi hành, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội có trách nhiệm tổ chức bàn giao người sau cai nghiện cho Giám đốc Trung tâm quản lý sau cai nghiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

- Người sau cai nghiện phải chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm nếu không tự nguyện chấp hành trong thời hạn quy định là 3 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành thì bị cưỡng chế thi hành.

* Thủ tục bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm

- Sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội nơi quản lý người cai nghiện có trách nhiệm bàn giao người và hồ sơ cho Trung tâm quản lý người sau cai nghiện.

- Khi nhận bàn giao người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, Trung tâm quản lý người sau cai nghiện phải tiến hành kiểm tra hồ sơ và lập biên bản bàn giao.

Biên bản bàn giao được lập thành ba bản, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm.

- Hồ sơ bàn giao bao gồm các tài liệu sau:

+ Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm đối với người sau cai nghiện.

+ Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

+ Trường hợp Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội đồng thời là Trung tâm quản lý sau cai nghiện thì Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội phải tiến hành phân loại và lưu hồ sơ để quản lý riêng đồng thời báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong trường hợp này, thì Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội phải thực hiện phân loại người đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm và người sau cai nghiện thật triệt để và rõ ràng để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình quản lý các đối tượng này.

* Hết thời hạn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

- Trong thời gian 30 ngày, trước khi người sau cai nghiện hết thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thông báo cho người đó biết.

- Khi hết hạn chấp hành quyết định, Giám đốc Trung tâm cấp “Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm” cho người đó.

 Bản sao Giấy chứng nhận được gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và gia đình để giúp đỡ khi tái hòa nhập cộng đồng.

- Đối với những tỉnh có khu định cư và làm việc cho người sau cai nghiện, khi hết thời hạn chấp hành quyết định, nếu người sau cai nghiện có nguyện vọng ở lại sinh sống, làm việc tại khu vực này thì Trung tâm quản lý người sau cai nghiện làm đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xem xét, giải quyết.

Trên đây là trình tự, thủ tục áp dụng quản lý đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện. Các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền và người sau cai nghiện bị quản lý tại Trung tầm cần chấp hành nghiêm túc nội quy của Trung tâm và quy định pháp luật.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đối tượng nào bị quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm?

Hỏi đáp luật Hình Sự 27/06/2021

Các đối tượng sau cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao bị áp dung biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ