Cách tính lương làm việc thêm giờ vào ban đêm như thế nào?

Người lao động thường hay lựa chọn làm việc thêm giờ vào ban đêm để tăng thu nhập vì làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ thì người lao động được hưởng mức lương cao hơn so với làm cùng công việc vào thời gian làm việc bình thường ban ngày. Vậy cách tính tiền lương làm việc thêm giờ vào ban đêm như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày về vấn đề này.

1. Quy định pháp luật áp dụng

Người lao động làm việc làm việc vào ban đêm thêm giờ là người lao động đã làm việc vào ban ngày đủ thời gian làm việc bình thường nhưng vẫn tiếp tục làm việc thêm vào ban đêm. Bản chất việc làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm đều gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe người lao động nếu làm việc lâu dài. Vì vậy, mức lương dành cho người lao động làm thêm giờ và người lao động làm việc vào ban đêm đều cao hơn so với người lao động làm cùng công việc trong điều kiện thời gian bình thường. Suy ra người lao động làm thêm vào ban đêm sẽ được hưởng mức lương cao hơn so với cả người lao động làm thêm giờ và người lao động làm việc vào ban đêm.

Tuy nhiên, trước tiên cần xác định, người lao động làm thêm giờ trong hoàn cảnh nào. Theo Khoản 1 Điều 98 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Suy ra có 03 trường hợp người lao động làm thêm giờ khi người lao động hưởng lương theo thời gian: Làm thêm giờ vào ngày thường, vào ngày nghỉ hằng tuần và vào ngày nghỉ được hưởng lương. Đối với mỗi trường hợp, người lao động được tăng số phần trăm lương khác nhau.

Trong trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, người lao động được xác định là làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ). Cách tính lương làm thêm giờ trong trường hợp này cũng có một chút khác biệt so với lương làm thêm giờ cho người hưởng lương theo thời gian.

Đối với người làm việc vào ban đêm, được xác định là người lao động làm việc vào ban đêm ngoài thời gian làm việc bình thường vào ban ngày.

Vậy, tính thời gian làm thêm vào ban đêm như thế nào? Theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

2. Trường hợp người lao động hưởng lương theo thời gian

Nếu người lao động hưởng lương theo thời gian, ta có công thức tính lương làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất của 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất của 150% hoặc 200% hoặc 300%) là số tiền lương mà người lao động nhận được khi làm thêm giờ cho một đơn vị giờ làm việc

(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) là số tiền lương người lao động nhận được khi làm việc vào ban đêm cho một đơn vị giờ làm việc

20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) là số giờ người lao động nhân là số tiền lương cộng thêm khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Số giờ làm thêm vào ban đêm là số giờ làm việc thực mà người lao động làm việc thêm vào ban đêm theo thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động.

Ví dụ: Người lao động có thời gian làm việc ban ngày là 08 giờ, mỗi tháng làm việc 22 ngày, thì khi được sắp xếp làm việc thêm vào ban đêm cũng là làm việc 08 giờ, vào ban đêm 04 ngày nghỉ hằng tuần trong tháng. Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng là 3.000.000 Việt Nam Đồng. Hai bên thỏa thuận lương làm việc vào ban đêm cao hơn lương làm việc vào ban ngày 30% và 200% so với ngày bình thường.

Suy ra:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường = 3.000.000 / (22 x 08) = 17.046 (Việt Nam Đồng)

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần = (17.046 x 200%) = 34.092 (Việt Nam Đồng)

Tiền lương làm việc thêm giờ vào ban đêm = [(17.046 x 200%) + (17.046 x 30%) + (20% x 34.092)] x (08 x 04)

= 46.024,2  x 32 = 1.472.774,4 (Việt Nam Đồng)

Vậy người lao động nhận được 1.472.774,4 Việt Nam Đồng tiền lương làm việc vào ban đêm cho 04 ngày làm việc thêm giờ vào ban đêm của mình.

3. Trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Nếu người lao động hưởng lương theo sản phẩm, ta có công thức tính lương làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) là số tiền lương mà người lao động nhận được khi làm thêm giờ cho một đơn vị sản phẩm

(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) là số tiền lương người lao động nhận được khi làm việc vào ban đêm cho một đơn vị sản phẩm

(20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) là số tiền lương cộng thêm khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm là số sản phẩm mà người lao động làm ra trong quãng thời gian làm thêm giờ vào ban đêm

Ví dụ: Đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường là 30.000 Việt Nam Đồng. Người lao động làm việc vào thêm ban đêm 04 ngày nghỉ hằng tuần, và làm được 10 sản phẩm mỗi ngày. Hai bên thỏa thuận lương làm việc vào ban đêm cao hơn lương làm việc vào ban ngày 30% và lương làm thêm giờ là 200%.

Suy ra:

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần = 30.000 x 200% = 60.000 (Việt Nam Đồng)

Tiền lương làm việc vào ban đêm = [(30.000 x 200%) + (30.000 x 30%) + (20% x 60.000] x (04 x 10) = (60.000 + 9000 + 12.000) x 40 = 324.000 (Việt Nam Đồng)

Vậy người lao động nhận được 324.000 Việt Nam Đồng tiền lương làm việc vào ban đêm cho 04 ngày làm việc thêm giờ vào ban đêm của mình.

Như vậy, tiền lương làm việc thêm giờ vào ban đêm của người lao động được quy định rất rõ ràng trong Bộ luật lao động cũng như Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

                                                                                                       Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan