Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Các chủ thể tham gia thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có thể là các chủ thể tham gia ký kết thỏa ước lao động hoặc không. Có các doanh nghiệp tham gia vào thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp sau khi các thỏa ước này có hiệu lực, cũng có các doanh nghiệp xin rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp trong quá trình tham gia. Vậy, gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Gia nhập thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 85 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

1. Doanh nghiệp có thể gia nhập thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Bộ luật này.

Dựa trên quy định này, doanh nghiệp khi muốn gia nhập thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp cần phải đáp ứng một điều kiện duy nhất: Có được sự đồng thuận từ tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước. Trường hợp doanh nghiệp không cần sự đồng thuận từ các chủ thể trên là trường hợp thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp đã được mở rộng phạm vi áp dụng một phần hoặc toàn bộ thỏa ước đó đối với các doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và doanh nghiệp muốn gia nhập cũng thuộc các doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Khi đó, doanh nghiệp không cần sự đồng thuận và có thể tự gia nhập thỏa ước lao động, vì trước khi mở rộng phạm vi áp dụng, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp này đã áp dụng lên 75% người lao động hoặc trên 75% doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, sau khi mở rộng một phần hoặc toàn bộ thì số thành viên tham gia của thỏa ước lao động rất đông và rất khó có sự đồng thuận, đồng thời, các thỏa ước lao động tập thể như vậy đã có phạm áp dụng toàn ngành, toàn khối doanh nghiệp thì việc tham gia vào thỏa ước lao động của doanh nghiệp là điều đương nhiên và không thể tránh khỏi.

2. Rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 85 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

2. Doanh nghiệp thành viên của thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp được rút khỏi thỏa ước lao động tập thể khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước, trừ trường hợp có khó khăn đặc biệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp thành viên có thể rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước, giống như cách doanh nghiệp tham gia vào thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ là trường hợp doanh nghiệp có khó khăn đặc biệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp này doanh nghiệp không cần sự đồng thuận của tất cả các chủ thể nói trên cũng có thể rút khỏi thỏa ước lao động tập thể, vì doanh nghiệp có khó khăn trong sản xuất, kinh doanh có khả năng không đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với người lao động quy định trong nội dung của thỏa ước lao động tập thể, tức là doanh nghiệp này không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung của thỏa ước lao động tập thể, thì dù có tiếp tục tham gia thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp này cũng sẽ vi phạm thỏa ước, vì vậy khi xin rút khỏi thỏa ước doanh nghiệp không cần sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp.

Như vậy, việc gia nhập hoặc rút lui của doanh nghiệp khi tham gia thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp đề cao sự đồng thuận, nhất trí của các thành viên tham gia, nhằm đảm bảo các thành viên tham gia đều là những doanh nghiệp có thiện chí và có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại nội dung của thỏa ước lao động, trừ các trường hợp không cần phải đồng thuận vì lý do khách quan đã được pháp luật quy định rõ ràng.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư