Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Hình thức và nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:00 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hợp đồng cho thuê lại là hợp đồng bắt buộc phải được giao kết khi một người sử dụng lao động (là doanh nghiệp cho thuê lại lao động) cho người sử dụng khác (là bên thuê lại lao động) thuê lại lao động của mình để thực hiện công việc. Vậy hợp đồng cho thuê lại lao động có những nội dung và hình thức như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

I. Hình thức của hợp đồng cho thuê lại lao động

Theo Khoản 1 Điều 55 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Dựa trên quy định trên có thể nhận định, hợp đồng lao động cho thuê lại lao động có hình thức duy nhất là văn bản, không được xác lập bằng lời nói hay thông điệp điện tử. Hợp đồng này giống như các loại hợp đồng khác bằng văn bản, được chia làm 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

II. Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động

Theo Khoản 2 Điều 55 Bộ luật lao động năm 2019:

2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

b) Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động thuê lại;

c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

d) Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

đ) Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

Theo quy định trên các nội dung chủ yếu của hợp đồng cho thuê lại lao động bao gồm:

- Địa điểm làm việc: Địa điểm làm việc là một trong các nội dung cần được thỏa thuận đầu tiên vì khi người làm việc bắt đầu làm việc cho bên thuê lại lao động thì địa điểm lao động là yếu tố đầu tiên có thể thay đổi, vì địa điểm làm việc của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động là khác nhau.

- Vị trí làm cần sử dụng lao động, nội dung cụ thể công việc, yêu cầu đối với người lao động thuê lại: Do bên thuê lại lao động cần thuê lại lao động để thực hiện các công việc mà mình đang thiếu người lao động để thực hiện, nên bên thuê lại lao động phải cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động biết về vị trí của cần sử dụng lao động, yêu cầu đối với người lao động thuê lại để doanh nghiệp cho thuê lại lao động sắp xếp người lao động phù hợp, nên khi ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động, hai nội dung trên là bắt buộc. Ngoài ra, hai bên cũng phải thỏa thuận về nội dung chi tiết công việc và thông báo cho người lao động thuê lại.

- Thời hạn thuê lại lao động, thời gian bắt đầu làm việc: Thời hạn thuê lại lao động có thể chính là thời hạn hợp đồng, sau khi kết thúc thời hạn thuê lại lao động, người lao động được trở về nơi làm việc, công việc mình đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Thời gian bắt đầu làm việc do hai bên doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên cho thuê lại thỏa thuận và bắt đầu sau khi hợp đồng cho thuê lại lao động có hiệu lực, thậm chí hai bên có thể thỏa thuận thời gian bắt đầu làm việc là thời điểm hợp đồng cho thuê lại lao động bắt đầu có hiệu lực, nhưng phải thông báo cho người lao động thuê lại.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Hai bên phải thỏa thuận thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo đúng quy định của pháp luật về các vấn đề này, và phù hợp với hợp đồng lao động giữa người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Ngoài ra, nếu bên thuê lại muốn người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì phải có thỏa thuận riêng với người lao động thuê lại trước khi đưa vào hợp đồng.

- Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Bên thuê lại lao động có trách nhiệm thực hiện đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cũng như môi trường lao động cho người lao động thuê lại, bên cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động, cũng có trách nhiệm phải đảm bảo cho người lao động được an toàn trong quá trình lao động. Nếu người lao động thuê lại gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì những người này không thể thực hiện được các công việc không chỉ cho bên thuê lao động mà còn cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Do vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, hai bên khi ký kết hợp đồng thuê lại lao động cũng phải quy định về trách nhiệm bồi thường của bên thuê lại lao động cho bên cho thuê lại lao động và người lao động khi để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động.

- Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động trong quan hệ lao động với người lao động thuê lại, bên thuê lại lao động có quyền quản lý, điều hành người lao động thuê lại trong thời gian hợp đồng thuê lại có hiệu lực. Vì vậy, hai chủ thể này đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại. Các nghĩa vụ này phải được chỉ rõ trong hợp đồng thuê lại lao động và phải phù hợp với các quy định của pháp luật, đặc biệt là Điều 56, Điều 57 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động.

Trong các nội dung chủ yếu trên hoặc ngoài các nội dung chủ yếu trên có thể quy định về quyền và lợi ích của người lao động. Theo Khoản 3 Điều 55 Bộ luật lao động năm 2019:

3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã ký với người lao động.

Giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động tồn tại hợp đồng lao động. Các quyền lợi của người lao động được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động. Do vậy, người lao động khi được thuê lại cũng phải được đảm bảo các quyền lợi ban đầu mà mình đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động, các quyền và lợi ích của người lao động được quy định trong hợp đồng cho thuê lại lao động không được thấp hơn so với hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp cho thuê lại lao động).

Như vậy, hình thức và nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động được thể hiện rõ trong quy định tại Điều 55 Bộ luật lao động. Các quy định này đảm bảo cho các bên giao kết hợp đồng một cách minh bạch, rõ ràng và đảm bảo các quyền cho người lao động.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư