Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, có 06 nhóm đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Đối với từng nhóm đối tượng khác nhau, thì nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cũng có sự khác biệt dựa trên mục đích huấn luyện của từng nhóm đối tượng. Trong đó nhóm 2 (người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động) cũng có các nội dung huấn luyện đặc biệt hơn so với các nhóm đối tượng khác. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Nhóm người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Khác với nhóm 01, nhóm 02 bao gồm những người làm công tác chuyên môn cao về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Đây là những người chuyên trách, bán chuyên trách, thực hiện các công việc tham mưu, giúp người sử dụng lao động về các công tác an toàn, vệ sinh lao động, nên trình độ chuyên môn cũng như hiểu biết pháp luật của những người thuộc nhóm này phải được yêu cầu cao hơn so với nhóm 01. Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, những nội dung huấn luyện cho người thuộc nhóm 02 bao gồm:

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tương tự như đối với nhóm 01, nội dung cơ bản trong huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động của nhóm 02 cũng là hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, do nhiệm vụ tham mưu cho người sử dụng lao động xây dựng chính sách, kế hoạch, phương án, quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở nên người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải có hiểu biết sâu sắc về an toàn, vệ sinh lao động, đủ khả năng để tham mưu cho người sử dụng lao động. Vì thế, đối với người thuộc nhóm này, nội dung kiến thức chung về pháp luật vô cùng quan trọng.

2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

So sánh về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động vừa phải đáp ứng nghiệp vụ về quản lý, vừa phải đáp ứng nghiệp vụ mang tính chuyên môn:

- Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh: Các nghiệp vụ này giống với các nghiệp vụ huấn luyện của chủ thể nhóm 01. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động không phải thực hiện nhiệm vụ của người sử dụng lao động, nhưng lại có nhiệm vụ tham mưu cho người sử dụng lao động, nên vẫn cần hiểu biết về các nghiệp vụ quản lý.

- Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Đây là các kiến thức mang tính nghiệp vụ - chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải được huấn luyện các kiến thức này kết hợp với kiến thức chuyên ngành mới có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trong vị trí làm việc của mình.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động: Đây là các hoạt động không mang tính chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động, cũng không mang tính chất quản lý chung, nhưng lại là các hoạt động giúp phát triển hiểu biết chung, tinh thần, ý thức thực hiện an toàn, vệ sinh lao động của các chủ thể tại nơi làm việc, đặc biệt là người lao động. Do nhiệm vụ của người công tác an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là giúp người sử dụng lao động xây dựng hay thực hiện an toàn, vệ sinh lao động mà còn phát triển an toàn, vệ sinh lao động, nên phải được huấn luyện về nội dung này.

3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Đây là các kiến thức đòi hỏi liên quan đến tính chuyên ngành, phục vụ trực tiếp cho hoạt động thực hiện nghiệp vụ của người công tác về an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Đây là các kiến thức kỹ thuật, có tính học thuật cao, không dễ huấn luyện và đào tạo, vì vậy chủ yếu người thuộc nhóm 02 khi được huấn luyện về các kiến thức chuyên ngành này thì cũng phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật, quy trình kỹ thuật chung tại nơi làm việc.

Trên đây là nội dung huấn luyện cho nhóm đối tượng số 2 tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Có thể thấy đây là nhóm đối tượng có nhiều nội dung huấn luyện cũng có tính nghiệp vụ, chuyên môn nặng nề nhất.

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư