Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:58 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào, có gì khác so với tiêu chuẩn cho người huấn luyện các nội dung khác? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, có 03 nhóm chủ thể có thể trở thành người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động. Đối với mỗi nhóm chủ thể thì có các tiêu chuẩn khác nhau.

1. Đối với người có trình độ đại học trở lên

a. Kiến thức chuyên môn

Bản thân yêu cầu về trình độ đại học trở lên là yếu tố đảm bảo khả năng học thuật, kiến thức chuyên ngành của một cá nhân. Trong chương trình giáo dục Việt Nam, đại học là cấp giáo dục chuyên nghiệp sau phổ thông, với các quy định nghiêm ngặt về chương trình đào tạo và các yêu cầu tiếp nhận người học và tiêu chuẩn đầu ra cao. Vì vậy, người có trình độ đại học được đánh giá có trình độ chuyên môn cao, tư duy tốt hơn so với các trình độ học vấn thấp hơn.

Nội dung về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động không hoàn toàn bao gồm lý thuyết như về chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, để có khả năng thực hiện nghiệp vụ và huấn luyện thì người huấn luyện phải có các kiến thức nền tảng. Và trình độ đại học (được chứng minh qua bằng tốt nghiệp đại học) là một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo trình độ lý thuyết, chuyên môn của người huấn luyện.

b. Kinh nghiệm thực tiễn

Do nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động là một nội dung có sự kết hợp của cả lý thuyết lẫn thực tế, do đó, người đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn vẫn cần phải đạt đủ yêu cầu về kiến thức.

Theo Khoản a Điều 22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, người huấn luyện đạt đủ yêu cầu về kiến thức thực tiễn khi có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Khác với nội dung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, người huấn luyện nội dung về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động không cần phải có kinh nghiệm trong công việc quản lý, kiểm tra về an toàn, lao động mà là công việc trực tiếp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Đối với người có trình độ cao đẳng

a. Kiến thức chuyên môn

Tương tự với trình độ đại học trở lên, bản thân trình độ cao đẳng chứng minh trình độ chuyên môn của người huấn luyện. Trình độ cao đẳng là trình độ giáo dục chuyên nghiệp sau phổ thông, tuy không có thời gian đào tạo cũng như nội dung đào tạo chuyên sâu như đối với trình độ đại học, những người thuộc trình độ cao đẳng vẫn có các kiến thức lý thuyết chuyên môn nền tảng, đủ để đáp ứng trở thành người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

b. Kinh nghiệm thực tiễn

Đối với trình độ này, do kiến thức về lý thuyết, chuyên môn không thể bằng với người có trình độ đại học trở lên, những người thuộc nhóm này phải có kiến thức thực tiễn vượt trội hơn, vì vậy, yêu cầu về kinh nghiệm thực tiễn của người có trình độ cao đẳng cao hơn so với người có trình độ đại học: ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

3. Đối với người không có trình độ cao đẳng trở lên

Khác với nội dung về chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, nội dung về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động đòi hỏi kiến thức thực tiễn cao hơn. Do vậy, những người không có trình độ cao đẳng trở lên vẫn có thể trở thành người huấn luyện về các nội dung này. Tuy nhiên, do không được đào tạo về trình độ lý thuyết, chuyên môn, nên những người này phải có thời gian làm công việc thực tiễn dài hơn so với những người có trình độ chuyên môn, lý thuyết nhằm bù đắp, học hỏi các kiến thức nền tảng thông qua hoạt động thực tiễn. Do vậy, những người muốn trở thành người huấn luyện về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động phải:

- Làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

- Có ít nhất 05 năm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Như vậy, so với các nội dung huấn luyện khác, hai nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn có nhiều chủ thể có thể trở thành người huấn luyện nhưng với điều kiện tiên quyết về kiến thức thực tiễn cho những chủ thể này.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư