Trách nhiệm của bên thuê lại lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 65 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH14 ngày 25/06/2015 và Điều 32 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, bên thuê lại lao động có 04 trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại.

1. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng thuê lại lao động; không được phân biệt đối xử về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình

1.1. Đảm bảo điều kiện lao động, thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, khám sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghề nghiệp

Nội dung mà người sử dụng lao động (doanh nghiệp cho thuê lại lao động thỏa thuận với bên thuê lao động luôn bao gồm điều kiện lao động, chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc cho người lao động thuê lại. Bên thuê lại lao động không được phân biệt đối xử giữa người lao động của mình và người lao động thuê lại, phải đảm bảo người lao động thuê lại phải được thực hiện công việc trong điều kiện lao động, điều kiện bảo hộ tương đương với người lao động của bên thuê lại lao động thực hiện cùng công việc với trình độ và năng suất tương ứng.

Đồng thời, bên thuê lại lao động phải thực hiện thay người sử dụng lao động trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe, giới thiệu khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuê lại, theo đúng thỏa thuận với doanh nghiệp cho thuê lại lao động, không được loại người lao động thuê lại trong các đợt khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp do bên thuê lại lao động tổ chức.

1.2. Hướng dẫn, thông báo cho người lao động thuê lại về nội quy lao động, các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố độc hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc

Khi người lao động thuê lại làm việc cho bên thuê lại lao động theo hợp đồng thuê lại lao động thì tức là người lao động làm việc trong môi trường lao động mới, điều kiện lao động mới, cũng như phải tuân thủ các quy tắc tại nơi làm việc mới. Tuy nhiên, các quy tắc, quy định của nơi làm việc mới có thể không giống, hoặc khác biệt hoàn toàn so với nơi làm việc của người sử dụng lao động. Vì thế bên thuê lại lao động có trách nhiệm hướng dẫn, thông báo cho người lao động về nội quy lao động tại nơi làm việc của mình, cùng các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố độc hại, và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Việc này cũng được thỏa thuận bởi doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động trước khi giao kết hợp đồng thuê lại lao động và được nêu rõ trong hợp đồng thuê lại lao động, vì vậy đây cũng được coi là trách nhiệm bắt buộc của bên thuê lại lao động đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động (người sử dụng lao động).

2. Khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuê lại, phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân và thông báo ngay với doanh nghiệp cho thuê lao động và thực hiện khai báo, điều tra theo quy định của pháp luật

2.1. Khi xảy ra tai nạn lao động

Theo Khoản 5 Điều 32 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, khi xảy ra tai nạn lao động, bên thuê lại có các trách nhiệm sau:

- Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người bị tai nạn (bằng các vật tư y tế mà bên thuê lại lao động bố trí tại nơi làm việc; hoạt động sơ cứu cũng được thực hiện bởi người có chuyên môn về y tế tại nơi làm việc như người làm công tác y tế tại cơ sở lao động; khi phát hiện người lao động thuê lại bị tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải đưa người lao động thuê lại đến cơ sở y tế gần nhất để tiến hành cấp cứu).

- Khai báo về tai nạn lao động đối với cơ quan có thẩm quyền: Đối với tai nạn lao động nghiêm trọng khiến người lao động chết hoặc từ 02 người lao động bị thương nặng thì người sử dụng lao động phải tiến hành khai báo lên Sở Lao động – Thương binh (Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) và Xã hội và Công an huyện để các cơ quan này tiến hành điều tra tai nạn lao động. Trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động là người lao động thuê lại thì hoạt động khai báo này cũng không có sự thay đổi.

- Thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, đối với các vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền tổ chức, chủ trì của bên thuê lại lao động (với tư cách người sử dụng lao động tại nơi xảy ra tai nạn lao động), tức các vụ tai nạn lao động dẫn đến người lao động (trong đó có người lao động thuê lại) bị thương nhẹ.

- Thực hiện các chế độ đối với người lao động thuê lại bị tai nạn lao động theo đúng cam kết trong hợp đồng thuê lại lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động (về việc chi trả các chi phí y tế, bồi thường, trợ cấp,…).

2.2. Khi người lao động thuê lại bị mắc bệnh nghề nghiệp

Theo Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, khi phát hiện người lao động thuê lại mắc bệnh nghề nghiệp, bên thuê lại lao động phải thông báo ngay cho người sử dụng lao động của người lao động (tức doanh nghiệp cho thuê lại lao động) để cả 02 chủ thể cùng thực hiện các chế độ đối với người lao động mắc bệnh nghề nghiệp trong phạm vi hợp đồng lao động và hợp đồng thuê lại lao động.

3. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuê lại theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động; tổng hợp tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại gửi doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Với tư cách là người sử dụng lao động đối với người lao động của mình, bên thuê lại lao động vẫn phải tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của mình (huấn luyện lần đầu, định kỳ, nâng cao kiến thức, kỹ năng,…). Khi người lao động thuê lại làm việc cho bên thuê lại lao động thì cũng phải được huấn luyện để thực hiện công việc một cách an toàn, nâng cao kỹ năng làm việc. Tuy nhiên, theo Điểm c Khoản 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH14 ngày 25/06/2015, Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, trường hợp người lao động đã được doanh nghiệp cho thuê lại lao động tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc mà người lao động đang thực hiện cho bên thuê lại lao động thì bên thuê lại lao động không cần tổ chức huấn luyện cho người lao động thuê lại nữa. Đồng thời, nếu vẫn tổ chức huấn luyện cho người lao động thuê lại khi người lao động này đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (được tổ chức bởi doanh nghiệp cho thuê lại lao động) thì đây là trường hợp bên thuê lại có trách nhiệm huấn luyện bổ sung những nội dung phù hợp với thực tế điều kiện lao động tại nơi làm việc mà bên thuê lại lao động bố trí cho người lao động thuê lại, hoạt động huấn luyện này cũng không tách rời người lao động thuê lại và người lao động của bên thuê lại, các chủ thể này đều phải được huấn luyện với các nội dung như nhau.

Ngoài ra, bên thuê lại lao động cũng có trách nhiệm quản lý người lao động thuê lại đang làm việc tại cơ sở lao động của mình, nên cũng có trách nhiệm tổng hợp tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại để gửi cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động nhằm thực hiện đúng theo thỏa thuận với doanh nghiệp cho thuê lại lao động về việc giám sát vấn đề an toàn, vệ sinh lao động của người lao động thuê lại. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 06 tháng, hằng năm để người sử dụng lao động của người lao động có thể thực hiện trách nhiệm quản lý của mình với người lao động một cách nhất quán và đảm bảo người lao động của mình vẫn được hưởng các quyền lợi như cam kết của bên thuê lại lao động.

4. Phối hợp với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong việc điều tra tai nạn lao động; lưu giữ các hồ sơ về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến người lao động thuê lại

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động trong quan hệ lao động với người lao động cho thuê lại, nên doanh nghiệp cho thuê lại lao động vẫn có trách nhiệm điều tra tai nạn lao động, lưu trữ các hồ sơ về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến người lao động, trong đó có người lao động thuê lại. Theo Điểm d Khoản 2 Điều 65 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH14 ngày 25/06/2015, bên thuê lại lao động phải có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp cho thuê lại trong các hoạt động này để đảm bảo quyền lợi của người lao động bị tai nạn lao động cũng như minh bạch trong quản lý người lao động.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đối tượng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là những ai?

Hỏi đáp luật Lao động 02/07/2021

Bài viết giải thích về các đối tượng được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là gì? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 08/07/2021

Bài giải thích về điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là gì? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Lao động 08/07/2021

Bài viết giải thích về điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Trách nhiệm về thống kê, báo cáo về bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 08/07/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm thống kê, báo cáo về bệnh nghề nghiệp