Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:00 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Do Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động đào tạo, người sử dụng lao động cũng có các trách nhiệm liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề trước và sau khi người lao động chính thức làm việc cho mình. Sau đây Luật Hoàng Anh xin được giải đáp về vấn đề này.

I. Các trách nhiệm chung của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

Theo Điều 60 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Điều 60. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

1. Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.

2. Hằng năm, người sử dụng lao động thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định trên, về cơ bản người sử dụng lao động có 02 trách nhiệm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

1. Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình

Người lao động bắt buộc phải có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động. Để đảm bảo cho các hoạt động này được diễn ra thường xuyên, liên tục trong các năm, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch hàng năm và dành kinh phí cho các hoạt động đào tạo này. Kế hoạch hàng năm về đào tạo của người sử dụng lao động có thể được xây dựng chung với các kế hoạch khác của người lao động hoặc được xây dựng riêng. Kinh phí cho đào tạo được người sử dụng lao động trích ra từ số tiền của mình, không thu từ người lao động.

2. Hằng năm, người sử dụng lao động thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sau khi đã xây dựng kế hoạch hàng năm và trích kinh phí thì người sử dụng lao động phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm. Để đảm bảo các hoạt động này chắc chắn được diễn ra, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thông báo kết quả này không chỉ có giá trị chứng minh người sử dụng lao động thực hiện được đầy đủ các hoạt động đào tạo cần thiết mà còn giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nắm rõ tình hình của người sử dụng lao động, người lao động, đánh giá đúng về chất lượng lao động, việc làm trên thị trường lao động, trong các doanh nghiệp và người sử dụng lao động khác.

Như vậy, các trách nhiệm chung của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề là cách trách nhiệm nhằm đảm bảo người sử dụng lao động thực hiện các hoạt đồng này đối với người lao động của mình. Do đó, có thể nói rằng Nhà nước chú trọng các hoạt động này và thúc đẩy hoạt động này vì sự phát triển của người lao động nói riêng và xã hội nói chung.

II. Các trách nhiệm của người sử dụng lao động khi tổ chức hoạt động học nghề, tập nghề

Hoạt động tổ chức học nghề, tập nghề là hoạt động mà người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo tại nơi làm việc hoặc để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Các hoạt động này khác với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của người sử dụng lao động dành cho người lao động của mình, có thể coi đây là hoạt động đào tạo trước quan hệ lao động. Người sử dụng lao động trong trường hợp này cũng có các trách nhiệm đối với người học nghề, tập nghề:

Theo Khoản 3 Điều 61 Bộ luật lao động năm 2019:

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí; phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định này, người sử dụng lao động được tuyển người học nghề, tập nghề nhưng phải đào tạo người học nghề, tập nghề từ kinh phí của mình mà không được thu học phí. Đồng thời, để đảm bảo các quyền lợi cho người học nghề, tập nghề, người sử dụng lao động phải tiến hành ký kết hợp đồng đào tạo với người học nghề, tập nghề.

Theo Khoản 5 Điều 61 Bộ luật lao động năm 2019:

Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.

Người sử dụng lao động phải tiến hành trả lương cho người học nghề, tập nghề nếu những người này trực tiếp tham gia sản xuất, lao động và tạo ra sản phẩm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người tập nghề, học nghề nhưng có thể ở mức thỏa thuận giữa hai bên.

Theo Khoản 6 Bộ luật lao động năm 2019:

Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

Theo quy định trên, người sử dụng lao động tổ chức học nghề, tập nghề phải ký kết hợp đồng lao động sau khi hợp đồng học nghề, tập nghề kết thúc, khác với hợp đồng thử việc (có thể tiếp tục ký kết hợp đồng lao động hoặc không dựa trên kết quả thử việc). Đó cũng là lý do người sử dụng lao động không được thu phí người học nghề, tập nghề.

Có thể nói hoạt động học nghề, tập nghề thực chất vẫn là hoạt động đào tạo, bồi dưỡng người lao động của người sử dụng lao động nhưng ở giai đoạn tiền hợp đồng lao động. Người lao động không nhất thiết phải có kế hoạch hàng năm, xây dựng kinh phí hàng năm đối với hoạt động tổ chức học nghề, tập nghề như hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với người lao động đang làm việc nhưng vẫn phải tự mình chi trả các chi phí học nghề, tập nghề với mục tiêu đào tạo người lao động lên hàng đầu.

Như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng người lao động đang làm việc cho mình và người lao động đang học nghề, tập nghề để làm việc cho mình. Các trách nhiệm này được Bộ luật lao động quy định tương đối ngắn gọn, rõ ràng.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư