Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà một chủ thể quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động thương lượng tập thể. Vậy Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì liên quan đến thương lượng tập thể? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 74 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 04 trách nhiệm trong thương lượng tập thể.

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể không phải là hoạt động thương xuyên diễn ra đối với người lao động và thậm chí cả người sử dụng lao động. Thương lượng tập thể chỉ được tổ chức với những nội dung nhất định và trong thời điểm các bên cần thỏa thuận hoặc giải quyết các vấn đề bất đồng. Do vậy, hầu hết người sử dụng lao động và người lao động đều không hiểu rõ về thương lượng tập thể.

Trong khi đó, thương lượng tập thể là một vấn đề phức tạp với nhiều quy định của pháp luật điều chỉnh cũng như tương đối khó hiểu đối với người không học về pháp luật. Quy trình của thương lượng được sắp xếp như thế nào? Tổ chức thương lượng tập thể như thế nào? Tiến hành đàm phán, thảo luận được tiến hành như thế nào? Các bên thực hiện trao đổi thông tin ra sao? Cũng có rất nhiều vấn đề khác không được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với tư cách là cơ quan giám sát hoạt động thương lượng tập thể, đặc biệt trong trường hợp thông qua Hội đồng thương lượng tập thể, có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể, nhằm đảm bảo hoạt động thương lượng tập thể được thực hiện ngay khi các bên cần, tránh trường hợp các bên cần thương lượng tập thể để thỏa thuận, nêu ý kiến nhưng lại không biết cách tổ chức thương lượng tập thể.

2. Xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, quan hệ lao động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng tập thể

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh, vì vậy nắm giữ rất nhiều thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, thị trường, quan hệ lao động. Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý và giám sát thông tin về người sử dụng lao động và người lao động, cũng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, việc cung cấp thông tin cho các bên tham gia thương lượng tập thể cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhằm hỗ trợ các bên tham gia thương lượng tập thể, đồng thời, thúc đẩy các bên thương lượng tập thể một cách công bằng và minh bạch, đúng theo nguyên tắc của hoạt động này.

3. Chủ động hoặc khi có yêu cầu của cả hai bên thương lượng tập thể, hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận trong quá trình thương lượng tập thể; trường hợp không có yêu cầu, việc chủ động hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được tiến hành nếu được các bên đồng ý

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ cho các bên tham gia thương lượng tập thể ngay cả khi hai bên có yêu cầu hoặc không. Ví dụ trong trường hợp thương lượng tập thể có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thông qua Hội đồng thương lượng tập thể thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng giám sát, và xem xét duyệt phương án thương lượng, thì trách nhiệm hỗ trợ cho các bên tham gia thương lượng tương đối rõ ràng, kể từ thời điểm các bên có yêu cầu đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể, dù trong quá trình thương lượng các bên có yêu cầu được hỗ trợ hay không. Trong trường hợp thông thường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể chủ động hỗ trợ mà không cần được yêu cầu, nhưng vẫn cần phải có sự đồng ý của các bên tham gia, tránh gián đoạn đàm phán, thỏa thuận của các bên.

4. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể khi có yêu cầu của các bên thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp theo quy định tại Điều 73 của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

Trong trường hợp thương lượng tập thể có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và các bên trong đó gồm các doanh nghiệp có yêu cầu thành lập Hội đồng thương lượng và đã có người đại diện gửi văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản:

- Nếu chấp thuận thành lập Hội đồng thương lượng tập thể thì có quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

- Nếu không chấp thuận thành lập Hội đồng thương lượng tập thể thì phải có văn bản nêu rõ lý do cho các bên yêu cầu biết.

Trách nhiệm này được quy định rất rõ ràng tại Điều 6 Thông tư số 10/2020/TT-BLDTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rất lớn đối với hoạt động thương lượng tập thể, được quy định rất rõ ràng tại Bộ luật lao động năm 2019. Các trách nhiệm này gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư