Đăng ký, bổ sung, chấm dứt sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật thuế (Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày quy định về đăng ký, bổ sung, chấm dứt sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

1. Đăng ký mới, bổ sung nội dung cung cấp thông tin hóa đơn điện tử

Việc đăng ký mới hoặc bổ sung nội dung cung cấp thông tin hóa đơn điện tử được quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

- Bên sử dụng thông tin khi muốn đăng ký mới hoặc bổ sung nội dung cung cấp thông tin hóa đơn điện tử thì gửi đề nghị đến Tổng cục Thuế.

Đề nghị được lập thành văn bản theo Mẫu số 01/CCTT-ĐK Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

- Việc đăng ký mới hoặc bổ sung nội dung cung cấp thông tin hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế thực hiện trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

Tổng cục Thuế thông báo kết quả theo Mẫu số 01/CCTT-NT Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cho đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin bằng văn bản. 

Trường hợp có các nội dung thông tin không được chấp nhận đăng ký mới hoặc bổ sung thì phải nêu rõ lý do.

2. Thủ tục đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi tài khoản 

Tài khoản ở đây là tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử để sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, thủ tục đăng ksy mới, bổ sung thời hạn sử dụng hay thu hồi tài khoản được thực hiện theo thủ tục sau:

- Đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin gửi 01 bản chính văn bản đến Tổng cục Thuế để đề nghị đăng ký mới hoặc bổ sung thời hạn sử dụng hoặc thu hồi tài khoản.

Đề nghị bằng văn bản được lập theo Mẫu số 01/CCTT-ĐK Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

- Tổng cục Thuế thực hiện việc cấp tài khoản mới hoặc bổ sung thời hạn sử dụng của tài khoản hoặc thu hồi tài khoản trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

- Tổng cục Thuế thông báo cho bên sử dụng thông tin bằng văn bản. Trường hợp không chấp nhận đăng ký tài khoản hoặc không bổ sung thời hạn sử dụng của tài khoản phải nêu rõ lý do.

Các tài khoản đăng ký mới cấp cho từng cá nhân được thông báo bằng hình thức gửi thư điện tử hoặc gửi tin nhắn từ các địa chỉ, số điện thoại do Tổng cục Thuế công bố chính thức.

- Thời hạn sử dụng tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử đối với cả trường hợp đăng ký mới và bổ sung thời hạn sử dụng là 24 tháng hoặc do bên sử dụng thông tin đề nghị nhưng không quá 24 tháng tính từ ngày Tổng cục Thuế gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký mới hoặc bổ sung thời hạn sử dụng cho đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin.

Lưu ý: Trước thời điểm hết thời hạn sử dụng 30 ngày, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo cho đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin bằng văn bản về việc chuẩn bị hết thời hạn sử dụng. 

Việc thông báo được thực hiện dưới hình thức thư điện tử hoặc tin nhắn từ các địa chỉ, số điện thoại do Tổng cục Thuế công bố chính thức.

3. Đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi hiệu lực sử dụng hình thức nhắn tin của số điện thoại di động 

Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về việc đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi hiệu lực sử dụng hình thức nhắn tin của số điện thoại di động như sau:

- Đầu mối đăng ký của cơ quan kiểm tra gửi 01 bản chính văn bản đến Tổng cục Thuế để đề nghị đăng ký mới hoặc bổ sung thời hạn sử dụng hoặc thu hồi hiệu lực sử dụng hình thức nhắn tin của số điện thoại di động.

Đề nghị lập bằng văn bản theo Mẫu số 01/CCTT-NT Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

- Tổng cục Thuế thực hiện việc đăng ký mới hoặc bổ sung thời hạn sử dụng hoặc thu hồi hiệu lực sử dụng hình thức nhắn tin của số điện thoại di động trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị

- Sau khi thực hiện đăng ký haowcj bổ sung thời hạn sử dụng hay thu hồi hiệu lực sử dụng hình thức nhắn tin của số điện thoại di động, Tổng cục Thuế thông báo kết quả cho đầu mối đăng ký của cơ quan kiểm tra bằng văn bản. 

Trường hợp không chấp nhận đăng ký sử dụng hoặc bổ sung thời hạn sử dụng phải nêu rõ lý do.

- Thời hạn sử dụng hình thức nhắn tin của số điện thoại di động đối với cả trường hợp đăng ký mới và bổ sung thời hạn sử dụng là 24 tháng hoặc do bên sử dụng thông tin đề nghị nhưng không quá 24 tháng tính từ ngày Tổng cục Thuế gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký mới hoặc bổ sung thời hạn sử dụng cho đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin.

- Trước thời điểm hết thời hạn sử dụng 30 ngày, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo cho đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin bằng văn bản về việc chuẩn bị hết thời hạn sử dụng. 

Việc thông báo được thực hiện dưới hình thức thư điện tử hoặc tin nhắn từ các địa chỉ, số điện thoại do Tổng cục Thuế công bố chính thức.

4. Đăng ký kết nối, dừng kết nối hệ thống của bên sử dụng thông tin với Cổng thông tin điện tử để sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Việc này được thực hiện theo quy định của Khoản 4 Điều 49 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin gửi 01 bản chính văn bản đến Tổng cục Thuế để đề nghị kết nối hoặc dừng kết nối với Cổng thông tin điện tử.

Đề nghị lập bằng văn bản theo Mẫu số 01/CCTT-KN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

- Tổng cục Thuế thông báo cho đầu mối đăng ký của bên sử dụng thông tin bằng văn bản về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị của bên sử dụng thông tin trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị. 

Trường hợp Tổng cục thuế không chấp nhận đề nghị phải nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp chấp nhận kết nối hệ thống: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo, Tổng cục Thuế cử đoàn khảo sát đến địa điểm, cơ sở vật chất triển khai hệ thống thông tin của bên sử dụng thông tin để kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu.

- Trường hợp biên bản kết luận của đoàn khảo sát xác nhận hệ thống thông tin của bên sử dụng thông tin đáp ứng các yêu cầu thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Tổng cục Thuế thông báo bằng văn bản với bên sử dụng thông tin về việc đủ điều kiện kết nối và phối hợp tiến hành kết nối các hệ thống để cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

- Trường hợp biên bản kết luận của đoàn khảo sát xác nhận hệ thống thông tin của bên sử dụng thông tin không đáp ứng các yêu cầu thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Tổng cục Thuế thông báo bằng văn bản với bên sử dụng thông tin về việc không đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin điện tử.

- Đối với trường hợp chấp nhận dừng kết nối hệ thống: kể từ ngày gửi thông báo, Tổng cục Thuế phối hợp với bên sử dụng thông tin tiến hành dừng kết nối các hệ thống.

Trên đây là quy định về đăng ký, bổ sung, chấm dứt sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là khi nào?

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Trình bày khái niệm hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với từng trường hợp.

Đối tượng nào được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in?

Hỏi đáp Thuế 10/06/2021

Nêu các đối tượng thuộc diện sử dụng háo đơn do cơ quan thuế đặt in

Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế?

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Xử lý trong trường hợp hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế bị mất, cháy, hỏng.

Xử lý hóa đơn mua của cơ quan thuế?

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Xử lý hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trong trường hợp không tiếp tục sử dụng hoặc đã lập hóa đơn