Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp?

Trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể sẽ tổ chức lại doanh nghiệp của mình. Vậy khi tổ chức lại, nghĩa vụ nộp thuế sẽ thực hiện như thế nào? Luật Hoàng Anh sẽ giải đáp câu hỏi này qua bài viết sau đây.

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 bao gồm: (i) chia; (ii) tách, hợp nhất, sáp nhập; (iii) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp được quy định tại Điều 68 Luật Quản lý thuế 2019, số 38/2019/QH14, ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2020.

1. Đối với doanh nghiệp bị chia

1.1. Chia doanh nghiệp theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020 là:

"Điều 198. Chia công ty

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

...4. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty."

1.2. Sau khi chia, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp được chuyển cho các doanh nghiệp mới được thành lập bởi thành viên, phần vốn góp hay tài sản,… đều được chia ra. Theo lẽ đó, doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (Khoản 1, Điều 68, Luật Quản lý thuế 2019).

1.3. Sau khi doanh nghiệp được chia đã được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bị chia chuyển sang tình trạng pháp lý đã bị chia. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế (Khoản 1, Điều 73, Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

1.4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế về việc công ty bị chia hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt tồn tại theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Khoản 2, Điều 73, Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Như vậy, việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp chia doanh nghiệp có thể thực hiện trước hoặc sau khi chia doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành trước khi chia thì doanh nghiệp sau khi được chia có nghĩa vụ kế thừa các nghĩa vụ thuế theo Nghị quyết/Quyết định về việc chia doanh nghiệp. Tuy nhiên, để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị chia, thì doanh nghiệp bị chia phải hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp bị chia đặt trụ sở chính.

2. Đối với doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập

2.1. Tách doanh nghiệp theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 là:

"Điều 199. Tách công ty

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách."

2.2. Hợp nhất doanh nghiệp theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 là:

"Điều 200. Hợp nhất công ty

1. Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

...4. Sau khi công ty hợp nhất đăng ký doanh nghiệp, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Công ty hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất công ty."

2.3. Sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020 là:

"Điều 201. Sáp nhập công ty

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

...c) Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập."

2.4. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (Khoản 2, Điều 68, Luật Quản lý thuế 2019).

2.5. Sau khi doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập chuyển sang tình trạng pháp lý đã bị hợp nhất, bị sáp nhập. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.

2.6. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế về việc doanh nghiệp bị hợp nhất, doanh nghiệp bị sáp nhập hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bị hợp nhất, doanh nghiệp bị sáp nhập đặt trụ sở chính thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt tồn tại theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có thể thực hiện trước hoặc sau khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp sau khi được tách, hợp nhất, sáp nhập có nghĩa vụ kế thừa các nghĩa vụ thuế theo Nghị quyết/Quyết định về việc tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất, sáp nhập, thì doanh nghiệp bị hợp nhất, sáp nhập phải hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp bị chia đặt trụ sở chính. Đối với doanh nghiệp bị tách, thì không phải thực hiện quyết toán thuế vì doanh nghiệp vẫn còn tồn tại, thực hiện chuyển giao nghĩa vụ thuế theo Nghị quyết/Quyết định về việc tách doanh nghiệp.

3. Đối với doanh nghiệp được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

3.1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm 04 hình thức:

(i) Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần (Điều 202 Luật doanh nghiệp 2020)

(ii) Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 203 Luật doanh nghiệp 2020)

(iii) Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Điều 204 Luật doanh nghiệp 2020)

(iv) Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh  (Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020).

3.2. Doanh nghiệp được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (Khoản 3 Điều 68 Luật Quản lý thuế 2019).

Tổng kết lại, dù tổ chức lại doanh nghiệp theo mô hình nào thì cũng không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp được tổ chức lại. Các doanh nghiệp này đều phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện tổ chức lại hoặc nghĩa vụ thuế sẽ bị chuyển giao cho doanh nghiệp mới và phải nộp đúng hạn (Khoản 4 Điều 68 Luật Quản lý thuế 2019). Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ tư vấn các thủ tục khiếu nại với cơ quan thuế

Luật Sư Doanh nghiệp 27/05/2021

Khiếu nại với cơ quan thuế là một trong các biện pháp giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cho những người nộp thuế. Quy trình, thủ tục tiến hành được nói rõ trong bài viết dưới đây!

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật sư dự án đầu tư 29/05/2021

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Khi dự án đầu tư có sự thay đổi, bổ sung thì phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ gia hạn thuế và xử lý hồ sơ gia hạn thuế?

Hỏi đáp Thuế 27/05/2021

Chi tiết về hồ sơ gia hạn thuế và tiếp nhận, xử lý hồ sơ gia hạn thuế

Quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh?

Hỏi đáp Thuế 27/05/2021

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, thẩm quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh, trình tự và thủ tục.