Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quy định về lập và ủy nhiệm lập biên lai?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016). Vậy việc lập biên lai được quy định như thế nào? Tổ chức thu phí, lệ phí có thể ủy nhiệm cho chủ thể khác lập biên lai được không? Hãy cùng Luật Hoàng Anh giải đáp những  thắc mắc này qua bài viết sau đây.

1. Quy định về lập biên lai

1.1. Nội dung lập trên biên lai

Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về nội dung lập trên biên lai theo đó khi lập biên lai phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Nội dung trên biên lai phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; biên lai phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Dưới góc độ Tài chính-kế toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hiểu là “những sự kiện đã xảy ra trong doanh nghiệp mà gây nên những biến động về tài sản hoặc nguồn vốn”. Trong lĩnh vực thuế, biên lai ghi nhận lại việc nộp các khoản thuế, phí, lệ phí để nộp về ngân sách Nhà nước nên cần độ chính xác tuyệt đối, phục vụ công tác quyết toán.

- Nội dung lập trên biên lai phải được thống nhất trên các liên có cùng một số biên lai, nếu ghi sai, hỏng thì người thu tiền không được xé khỏi cuống hoặc nếu đã xé thì phải kèm theo tờ biên lai đã ghi sai, hỏng; tổ chức thu phí, lệ phí khi lập biên lai phải đóng dấu của tổ chức thu phí, lệ phí vào góc trên, bên trái liên 2 của biên lai (liên giao cho người nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước).

1.2. Tính hợp pháp của biên lai

Biên lai được lập theo đúng hướng dẫn khoản 1 Điều 37 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 là chứng từ hợp pháp để thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính.

Trường hợp không đáp ứng hoặc không tuân thủ theo các yêu cầu về nội dung lập biên lai  thì biên lai không có giá trị thanh toán và không được hạch toán, quyết toán tài chính.

2. Quy định về ủy nhiệm lập biên lai

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, tại Khoản 3 Điều 37 quy định về ủy nhiệm lập biên lai như sau:

2.1. Hình thức ủy nhiệm

Tổ chức thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai.

Việc ủy nhiệm giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải theo hình thức văn bản.

Tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm chậm nhất là 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập biên lai. Thông báo soạn theo Mẫu số 02/UN-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

2.2. Nội dung văn bản ủy nhiệm

Căn cứ vào Điểm b Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 thì nội dung văn bản ủy nhiệm phải có đầy đủ các thông tin sau:

- Thông tin về biên lai ủy nhiệm: hình thức, loại, ký hiệu, số lượng biên lai (từ số... đến số...)

- Mục đích ủy nhiệm

- Thời hạn ủy nhiệm

- Phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt biên lai ủy nhiệm (nếu là biên lai tự in)

- Phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm

2.3. Thông báo ủy nhiệm

- Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm

- Bên ủy nhiệm gửi thông báo phát hành tới cơ quan thuế đồng thời niêm yết văn bản ủy nhiệm tại nơi tổ chức thu tiền phí lệ phí, tổ chức nhận ủy nhiệm.

Biên lai ủy nhiệm được lập vẫn phải ghi tên của tổ chức thu phí, lệ phí (bên ủy nhiệm) và đóng dấu bên ủy nhiệm phía trên bên trái của mỗi tờ biên lai (trường hợp biên lai được in từ thiết bị in của bên nhận ủy nhiệm thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm);

3. Trường hợp có nhiều bên nhận ủy nhiệm

Trong trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp thu phí hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm thu cùng sử dụng hình thức biên lai đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì phải thực hiện ủy nhiệm lập biên lai như sau:

- Tổ chức thu phí, lệ phí phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng biên lai cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm.

- Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng biên lai theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số biên lai được phân chia.

4. Trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm lập biên lai

Căn cứ vào Điểm e,g Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, tổ chức thu phí, lệ phí(bên ủy nhiệm) và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm như sau:

- Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các biên lai ủy nhiệm.

- Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng biên lai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, bao gồm cả số biên lai của bên nhận ủy nhiệm sử dụng.

- Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành biên lai và báo cáo tình hình sử dụng biên lai với cơ quan thuế.

- Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm, hai bên phải xác định bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế và niêm yết tại nơi thu phí, lệ phí.

Như vậy, khi lập biên lai phải tuân thủ các quy định của pháp luật thuế về hình thức, nội dung lập. Đồng thời, khi đáp ứng các yêu cầu nhất định, tổ chức thu phí, lệ phí được quyền ủy nhiệm cho cơ quan thứ ba lập biên lai giúp mình.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Top các công ty luật, văn phòng luật nổi tiếng và uy tín Mẫu đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định thực vật xuất cảnh, quá cảnh năm 2021 là bao nhiêu? Quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp như thế nào? Mức thu phí, lệ phí hỗ trợ dịch Covid 19 Mẫu đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021 Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021 Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư