Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:11 (GMT+7)

Cộng tác viên là cá nhân làm việc tự do, ký kết hợp đồng với một cơ quan, tổ chức để thực hiện, hỗ trợ một số công việc trong thời gian nhất định mang tính chủ động cao, không gò bó về thời gian, địa điểm làm việc và được chi trả đầy đủ các khoản thù lao

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cộng tác viên kinh doanh

Cộng tác viên là cá nhân làm việc tự do, ký kết hợp đồng với một cơ quan, tổ chức để thực hiện, hỗ trợ một số công việc trong thời gian nhất định mang tính chủ động cao, không gò bó về thời gian, địa điểm làm việc và được chi trả đầy đủ các khoản thù lao theo khối lượng công việc đã được giao.

Theo đó, cộng tác viên kinh doanh được hiểu là những người làm việc cho các đại lý, nhà bán buôn, doanh nghiệp trên cơ sở nhận hoa hồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ mà mình bán được. Họ đăng tải sản phẩm cần bán lên các kênh khác nhau như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, tiếp cận khách hàng và tư vấn, thuyết phục họ mua sản phẩm.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo đó, hiện nay không có quy định cụ thể về hợp đồng cộng tác viên kinh doanh. Tuy nhiên, có thể xác định loại hợp đồng dựa trên các điều khoản và nội dung hợp đồng như sau:

Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh theo Bộ luật dân sự năm 2015

Căn cứ pháp lý: Điều 513 Bộ luật dân sự 2015.

Khi đó, hợp đồng cộng tác viên kinh doanh được hiểu là sự cam kết của  các bên tham gia hợp đồng, Cộng tác viên là bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc do bên sử dụng dịch vụ là cơ quan, tổ chức tiếp nhận cộng tác. Các cơ quan, tổ chức này có trách nhiệm chi trả các chi phí dịch vụ cho cộng tác viên.

Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh theo Bộ luật Lao động năm 2019

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Khi đó, bên phía cộng tác viên phải thực hiện đúng, đủ theo quy định pháp luật thì còn phải tuân theo các nguyên tắc, quy chế được thể hiện trong điều lệ, nội quy của cơ quan, tổ chức tuyển dụng cộng tác viên.

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mới nhất

TÊN CƠ SỞ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            ……., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

Số: ………../HĐCTV

Hôm nay, vào hồi …….. ngày …. tháng …. năm……., tại …………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A

Đại diện: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………….

BÊN B

Họ tên: …………………………………………………………………………..

Năm sinh: ...............................................................................................................

Quốc tịch: ………………………………………………………………………...

Căn cước công dân số: .......................... ngày cấp ………….nơi cấp ……………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng cộng tác viên kinh doanh gồm các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Nội dung công việc

1. Địa điểm làm việc………………………………………………………………….

2. Thông tin sản phẩm hợp tác kinh doanh

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung công việc

………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2. THỜI GIAN HỢP TÁC

2.1. Phụ thuộc vào các điều kiện của Hợp Đồng này, các Bên sẽ thảo luận và thống nhất về kế hoạch và lịch biểu triển khai Hoạt Động Hợp Tác theo Hợp Đồng này.

2.2. Các bên cùng thống nhất thời gian hợp tác các nội dung đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này kể từ ngày …………………… Ngày bắt đầu ở đây được hiểu là ngày các bên chính thức ký kết Hợp đồng này.

2.3. Thời gian làm việc:..................................................................................................

2.4. Chế độ nghỉ ngơi: ………………………………………………………………….

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1. Quyền của Bên A

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên với Bên B khi Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A hoặc Bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Bên A không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí khác cho Bên B trong quá trình thực hiện công việc trong hợp đồng .

3.2. Nghĩa vụ của Bên A:

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo nội dung của hợp đồng và theo từng phụ lục hợp đồng cụ thể (nếu có).

- Tạo điều kiện để Bên B thực hiện công việc được thuận lợi nhất.

ĐIỀU 4. QUYỀN LỢI CỦA CỘNG TÁC VIÊN

3.1. Thù lao

…………………………………………………………………………………………

3.2. Khen thưởng

…………………………………………………………………………………………..

3.3. Phương thức thanh toán tiền lương:..........................................................................

3.4. Kỳ hạn thanh toán tiền lương:...................................................................................

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

- Tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại,... và các chi phí khác không ghi trong hợp đồng này liên quan đến công việc hợp tác với Bên A

- Tuân thủ triệt để các quy định về bảo mật thông tin liên quan đến vụ việc thực hiện.

- Giữ bí mật thông tin của bên A khi biết được trong thời gian thực hiện công việc.

ĐIỀU 6. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Trong quá trình thực hiên, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 15 ngày làm việc để hai bên cùng thống nhất giải quyết.

6.2. Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thương lượng và đàm phán trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Nếu tranh chấp không giải quyết đươc bằng thương lượng, các bên sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyển giải quyết. Phán quyết của Tòa án có tính chất bắt buộc đối với các bên.

ĐIỀU 7. THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Thời hạn hợp đồng là ... tháng kể từ ngày ..../../.... đến ngày .../.../...

Hai bên có thể gia hạn hợp đồng theo nhu cầu thực tế công việc phát sinh. 

ĐIỀU 8 . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;

- Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung hợp đồng này phải được hai bên thống nhất và thể hiện bằng văn bản;

- Hợp đồng này gồm 3 bản có giá trị pháp lý như nhau, mối bên giữ một bản và một bản giao cho .........

Các bên đã cùng đọc, hiểu rõ nội dung toàn văn Hợp đồng này và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN A

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN B

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư