Mẫu bản thông tin cập nhật bản cáo bạch trong trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán

Thứ sáu, 21/04/2023, 14:18:05 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình mẫu bản thông tin cập nhật bản cáo bạch trong trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng ho nhiều đợt chào bán

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Chứng khoán là gì?

Khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định về chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

- Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

- Chứng khoán phái sinh;

- Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Các hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm:

- Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:

+ Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

+ Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

+ Kết hợp hình thức quy định tại các điểm a, b khoản này;

+ Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

- Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:

+ Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.

- Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán

Điều 29 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán bao gồm:

- Hồ sơ công ty đại chúng đăng ký chào bán thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng; tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo quy định tại Nghị định này, trong đó Bản cáo bạch phải nêu rõ các nội dung sau:

+ Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt;

+ Kế hoạch chào bán trong đó nêu rõ đối tượng, số lượng, thời gian dự kiến chào bán của từng đợt.

- Trước mỗi đợt chào bán, tổ chức phát hành phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Tài liệu về tình hình công ty nếu có thay đổi và Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cập nhật các thông tin thay đổi (nếu có);

+ Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trước được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong trường hợp đợt chào bán sau cách ngày kết thúc đợt chào bán trước từ 06 tháng trở lên.

Mẫu bản thông tin cập nhật bản cáo bạch

Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ

TÊN CÔNG TY
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày … tháng … năm 20….

BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số..../UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../20...)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): ....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

3. Điện thoại: ................... Fax: ........................... Website: ....................................................................................................

4. Vốn điều lệ: ........................................................................................... đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): ....................................................................................................

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ………………………….. Số hiệu tài khoản: ....................................................................................................

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ….., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………….. Mã ngành: ....................................................................................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ....................................................................................................

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): …..

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP: ....................................................................................................

III. KẾT QUẢ CÁC ĐỢT CHÀO BÁN TRƯỚC (ghi theo từng đợt)

- Số lượng chứng khoán đã phát hành: ……………………………………….. cổ phiếu/trái phiếu

- Ngày kết thúc đợt chào bán: ....................................................................................................

- ....................................................................................................

IV. NHỮNG THÔNG TIN THAY ĐỔI TRONG BẢN CÁO BẠCH (cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số/UBCK-GCN ngày../.../20…)

1. Thông tin về tài chính:..........................................................................................

2. Các thông tin khác: ....................................................................................................

V. CHỮ KÝ (Chữ ký của những người đã ký trong Bản cáo bạch hoặc những người có chức danh tương đương)

Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch

Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng là Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Lưu ý khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán