Mẫu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

Thứ năm, 27/04/2023, 15:39:20 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Với những lợi ích từ việc đầu tư chứng quyền như vốn đầu tư thấp, tỷ suất sinh lời cao, giao dịch dễ dàng như chứng khoán cơ sở,…. thì hiện nay chứng quyền là một loại chứng khoán rất được quan tâm. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền và một số quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động này.

Căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Chứng quyền là gì?

Khoản 5 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 đưa ra khái niệm chứng quyền như sau: “Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.”

Theo đó, Công ty đại chúng cần phát hành cổ phiếu để người sở hữu chứng quyền mua lại số cố phiếu phổ thông theo mức giá đã xác định trước trong khoảng thời gian xác định.

Mẫu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÊN CÔNG TY
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/…..

…., ngày … tháng … năm 20….

 

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CHỨNG QUYỀN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): ....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

3. Điện thoại: ................... Fax: ........................... Website: ....................................................................................................

4. Vốn điều lệ: ........................................................................................... đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): ....................................................................................................

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ………………………….. Số hiệu tài khoản: ....................................................................................................

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ….., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………….. Mã ngành: ....................................................................................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ....................................................................................................

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): …..

9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: ………………………. (có/không).

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: ………………………………………………………….. cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: …………………………………………………………. cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): ……………………………………………………………………………………. đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): ....................................................................................................

- Tổng số cổ phiếu quỹ: …………………………………………………………………….. cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: ....................................................................................................

+ Số lượng cổ phiếu mua lại: ……………………………………………………………… cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: ....................................................................................................

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: ....................................................................................................

- Tổng số cổ phiếu: …………………………………………………………………………. cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): …………………………………………………………………………………………………… đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): ....................................................................................................

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH: ....................................................................................................

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: ....................................................................................................

2. Loại cổ phiếu: ....................................................................................................

3. Mệnh giá cổ phiếu: …………………………………………………………………. đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: …………………………………………………. cổ phiếu.

5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: ……………………………………….. đồng.

6. Tỷ lệ thực hiện quyền: ....................................................................................................

7. Giá phát hành: ………………………………………………………………………. đồng/cổ phiếu.

8. Phương án sử dụng vốn thu được: ....................................................................................................

9. Thời gian dự kiến phát hành: ....................................................................................................

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: ....................................................................................................

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN (nếu có)

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành;

2. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;

3. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành tăng vốn (nếu có);

4. …………………

 

……….., ngày .... tháng .... năm 20...
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tài liệu báo báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

Ngoài báo cáo phát hành theo mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì Khoản 1 Điều 68 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền còn bao gồm các tài liệu sau đây:

- Báo cáo phát hành;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành có thay đổi so với phương án sử dụng vốn dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền;

- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành;

- Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm.

Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền xử lý báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trình tự, thủ tục phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền